ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: RESS10311o17
Rok / Semestr: 2017/2018 letni
Nazwa: Rachunkowość
Kierunek: Ekonomia
Typ studiów: I st. - licencjackie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 2
Punkty ECTS: 3
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 15 / 0
Prowadzący: dr Krzysztof Prymon
Język: polski / angielski


Efekty kształcenia: WIEDZA: Potrafi wyszukiwać źródła prawa, rozumieć przepisy prawa i rozpoznawać obszary prawne w działalności gospodarczej. UMIEJĘTNOŚCI: Optymalnie wykorzystuje czynniki produkcji w przedsiębiorstwie. Analizuje koszty w przedsiębiorstwie. Potrafi samodzielnie prowadzić działalności gospodarczą. Potrafi samodzielnie wypełniać główne dokumenty księgowe oraz wypełniać wnioski o różnego rodzaju dofinansowania.

Kompetencje: KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Docenia wagę relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem. Pracuje w grupie, ale również samodzielnie podejmuje kluczowe decyzje menadżerskie. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, zapewniający racjonalną i efektywną koordynację zasobów gospodarczych firmy oraz wykazuje inicjatywę w podejmowaniu działań innowacyjnych.

Wymagania wstępne: Mikroekonomia

Treści kształcenia: Podstawy prawne rachunkowości. Majątek jednostki gospodarczej i źródła jej pochodzenia. Konto księgowe. Ewidencja rozrachunków. Ewidencja środków pieniężnych i krótkoterminowych papierów wartościowych. System rachunkowości i jego funkcje. Zasady i techniki rachunkowości. Plan kont. Ewidencja analityczna i syntetyczna. Metoda bilansowa. Rachunek majątku i kapitału przedsiębiorstwa. Klasyfikacja aktywów i pasywów. Operacje ekwiwalentne i operacje wynikowe. Wynik finansowy, sprawozdania finansowe. Międzynarodowe standardy rachunkowości.

Literatura: Gierusz B. Podręcznik do samodzielnej nauki księgowania Wyd. ODiDK Gdańsk 2009, Matuszewicz J. Rachunkowość od podstaw Wyd. Finanse-serwis Warszawa 2008, Prymon K., Węgrzyn A. Rachunkowość finansowa zbiór zadań. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 2007.

Metody oceny: Wiedza: Egzamin pisemny. Umiejętności: Ocena samodzielnie przeprowadzonych analiz sporządzonych w formie pisemnej, sprawdzian pisemny. Kompetencje społeczne: Ocena aktywności w trakcie pracy w grupie.

Uwagi: