ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: AGS10032o16
Rok / Semestr: 2016/2017 letni
Nazwa: Podstawy zarządzania
Kierunek: Agrobiznes
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 2
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 15 / 0
Prowadzący: prof. dr hab. Mieczysław Przybyła, dr inż. Izabela Kurtyka - Marcak
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza: Zna funkcje zarządzania w podmiotach agrobiznesu. Ma ogólną wiedzę o relacjach między strukturami i podmiotami gospodarczymi, zna metody i narzędzia pozyskiwania danych, zna i rozumie koncepcje różnych metod zarządzania organizacjami AG1_W05 Umiejętności: Student potrafi oceniać efektywność zarządzania oraz instrumenty stosowane w zarządzaniu. Potrafi wyciągać wnioski wynikające z ewolucji struktur w organizacji AG1_U02, AG1_U04, AG1_U09, AG1_U12.

Kompetencje: Kompetencje społeczne: Posiada kompetencje do pogłębiania zdobytej wiedzy, potrafi pracować w grupie oraz ponosić odpowiedzialność za pracę własną , potrafi komunikować się z otoczeniem, zna etykę zawodową pracownika agrobiznesu . AG1_K01, AG1_K04

Wymagania wstępne:

Treści kształcenia: Ewaluacja zarządzania, funkcja zarządzania i kryteria oceny efektywności działań, struktury organizacyjne, projektowanie i doskonalenie struktur organizacyjnych, style kierowania, organizacja pracy własnej, kontrola jako funkcja zarządzania, technologia informacyjna, wspomagająca decyzje w zarządzaniu.

Literatura: R.W. Gryffin. Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa. 2009. Robins S. P., De Cenzo D.A. Podstawy zarządzania. Wyd. PWN, Warszawa. 2002. Praca zbiorowa pod red. M. Przybyły. Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy meneżerskiej. Wyd. AE we Wrocławiu. 2001. Stoner J.A.F., Wankel Ch. Kierowanie. PWN, Warszawa 1998. Praca zbiorowa pod red. A. Koźmińskiego, W. Piotrowskiego, A. Chrostowskiego. Zarządzanie (Teoria i praktyka). PWN, Warszawa 2000. Czermiński A. i inni. Zarządzanie organizacjami. Wyd. Dom organizatora. Toruń 2002. Drucker P.F.. Praktyka zarządzania. Wyd. Nowoczesność AE w Krakowie, Czytelnik 1995. Fudaliński J., Kwieciński M. Podstawy zarządzania. Wyd. Antylia Kraków, 2006.

Metody oceny: Egzamin pisemny –wiedza Umiejętności – Potrafi zaprezentować firmę by przekonać się, że znajomość przeszłości pozwala na lepsze zrozumienie aktualnych powiązań organizacyjnych i obecnych kierunków badań. Kompetencje społeczne- Ocena poprawności doboru informacji, poszanowanie praw autorskich i prawidłowa interpretacja w odniesieniu do ochrony środowiska.

Uwagi: