ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: NTSS10144o16
Rok / Semestr: 2016/2017 zimowy
Nazwa: Rachunkowość
Kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 7
Punkty ECTS: 1
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 12 / 12 / 0
Prowadzący: dr Lech Paczkowski
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza: Student posiada wiedzę na temat ewidencji zaszłości gospodarczych, wykazuje znajomość zasad rachunkowości finansowej i dokumentowania procesów gospodarczych. Umiejętności: Student potrafi zastosować zasady rachunkowości, dokumentować i analizować procesy gospodarcze.

Kompetencje: Kompetencje społeczne: Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Wymagania wstępne: podstawy ekonomii, mikroekonomia

Treści kształcenia: System informacyjny rachunkowości. Zakres i zasady poprawnej rachunkowości. Księgi rachunkowe. Dokumentacja procesów gospodarczych. Bilans majątkowy i rachunek zysków i strat. Koszty i przychody w księgach rachunkowych. Typy operacji bilansowych. Sprawozdawczość finansowa.

Literatura: 1. Kiziukiewicz T. (pod red.), Rachunkowość. Zasady prowadzenia w jednostkach gopodarczych. Wydaw. i Doradztwo Ekspert, Wrocław 2000; 2. Matusewicz J., Matusewicz P., Rachunkowość od podstaw. Wyd. Finanse-Servis. Zesp. Dorad. Finans. Księg. W-wa 2003; 3. Maciejewska J., Rachunkowość finansowa, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne SA, W-wa 2000; 4. Nowak E., Rachunkowość kosztów przedsiębiorstwa. Wydaw. i Doradztwo Ekspert, Wrocław 2001; 5. Olchowicz J., Podstawy rachunkowości. Vademecum rachunkowości Difin, W-wa 2002.

Metody oceny: Wiedza: egzamin pisemny, zaliczenie ćwiczeń Umiejętności: ćwiczenia praktyczne z księgowania operacji, zamykania kont, obliczania wyniku finansowego. Kompetencje społeczne: ocena znaczenia rachunkowości w procesie podejmowania decyzji gospodarczych

Uwagi: