ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: RSSS10430o11
Rok / Semestr: 2011/2012 letni
Nazwa: Przedmiot humanistyczny 2 - Historia filozofii
Kierunek: Ochrona Środowiska
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 2
Punkty ECTS: 1
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 0 / 0
Prowadzący: dr Eugeniusz Sadziński, dr Konrad Karaszewski
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza: Zna podstawową terminologię, stosowaną w naukach humanistycznych i społecznych: zna podstawowe pojęcia filozofii, definiuje podstawowe doktryny filozoficzne, zna wybrane współczesne problemy filozoficzne. Ma elementarną wiedzę dotyczącą pozyskiwania informacji z zakresu tematyki kursu. Ma podstawową wiedzę społeczną, potrafi wskazać związki oraz zależności między naukami humanistycznymi i społecznymi a naukami rolniczymi, leśnymi, weterynaryjnymi oraz przyrodniczymi. Umiejętności: Posiada umiejętność poszukiwania informacji, analizy i wykorzystania literatury dotyczącej tematyki kursu. Posługuje się terminologią specjalistyczną w języku, w którym prowadzony jest przedmiot. Ma świadomość samokształcenia. Rozpoznaje problemy, potrafi działać zgodnie z obowiązującymi standardami i zasadami.

Kompetencje: Kompetencje społeczne: Potrafi współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role. Rozumie potrzebę dokształcania się przez całe życie. Potrafi myśleć i działać kreatywnie. Prawidłowo identyfikuje dylematy związane z podejmowaniem wyborów życiowych i zawodowych.

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza z zakresu szkoły średniej.

Treści kształcenia: Spory wokół pojęcia filozofii. Filozofia jako poszukiwanie poglądu na świat i miejsce człowieka w świecie. Platońska koncepcja drogi Erosa jako drogi filozofii. Chrześcijańskie objawienie a filozofia średniowieczna. Przełom kartezjański w filozofii. Mit rozumu a demitologizacja świata w filozofii nowożytnej. Idea postępu i jej upadek. Oblicza nihilizmu w filozofii i literaturze. Postmodernizm. Repetytorium.

Literatura: Domański J., Metamorfozy pojęcia filozofii, Warszawa 1996, IFiS PAN. Popkin R.H., Stroll A., Filozofia, Poznań 1994, Zysk i S-ka. Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1-3, Wyd. 22, Warszawa 2005, Wyd. Naukowe PWN. Whitehead A.N., Nauka i świat nowożytny, Kraków 1988, PAX.

Metody oceny: Końcowa ocena z kursu stanowi składową punktacji w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Sumowane są punkty uzyskane ze sprawdzianu pisemnego, aktywności, udziału w dyskusjach, frekwencji oraz wykonania zadań dodatkowych. Wiedza weryfikowana jest podczas sprawdzianu pisemnego. Sprawdzian pisemny zawiera dwa pytania problemowe, umożliwiające ocenę umiejętności. Kompetencje społeczne są oceniane w oparciu o udział w zajęciach i dyskusjach tematycznych, frekwencję oraz wykonanie zadań dodatkowych. Wymagany poziom niezbędny do zaliczenia przedmiotu: 60%

Uwagi: