ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IGS10877o16
Rok / Semestr: 2016/2017 zimowy
Nazwa: Scalenia i wymiany gruntów
Kierunek: Geodezja i Kartografia
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 5
Punkty ECTS: 3
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 15 / 0
Prowadzący: dr inż. Ryszard Nowak
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza Student zna główne etapy postępowania scaleniowego, Zna rolę postępowania scaleniowego w przekształcaniu rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Zna jakie cechy obszaru muszą być uwzględnione przy szacowaniu wartości gruntów. Wie jakie zasady obowiązują przy opracowaniu nowego przestrzennego układu działek. Wie jakimi metodami przybliżonymi projektować działki na zadaną wartość. Zna aspekty prawne postępowania scaleniowego. Zna społeczne konsekwencje zmiany układu działek. Umiejętności Student posiada teoretyczną umiejętność przeprowadzenia scalenia. Potrafi określić zakres obszarowy scalenia, przeprowadzić uproszczony szacunek gruntów. Umie wyodrębnić na terenie obszaru scalenia niezmienniki terenowe. , określić podstawowe

Kompetencje: Student rozumie znaczenie scalenia gruntów jako zabiegu technicznego oraz społecznego. Student jest przygotowany teoretyczne do wykonywania prac scaleniowych i wymiennych.

Wymagania wstępne: geodezja inżynierska, kataster nieruchomości, podstawy rolnictwa.

Treści kształcenia: Scalenie gruntów – określenie pojęcia, historia scaleń w Polsce, podstawy prawne. Warunki wszczęcia postępowania scaleniowego. Obszar scalenia. Osoby prowadzące scalenie Dokumentacja prawna, ewidencyjna i geodezyjna wykorzystywana we wstępnym etapie scalenia. Rejestr gruntów przed scaleniem Szacunek porównawczy gruntów. Wstępne rozdysponowanie działek. Projekt szczegółowy działek. Dokumentacja do wyniesienia projektu w teren.

Literatura: 1. Akińcza M. Malina R. Geodezyjne urządzenia terenów rolnych. Skrypt. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 2007; 2. Hopfer A. Urban M. Geodezyjne urządzenia terenów wiejskich. Warszawa 1975; 3. Ustawa z 17 maja 1989 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Dz. U. 100, poz.1086, rok 2000. 4. Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów 5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 80, poz. 480 z późn. Zm.) 6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454); 7. Instrukcja Nr 1 Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej o scalaniu gruntów z dnia 24 marca 1983 r.

Metody oceny: zaliczenie ćwiczeń na ocenę, zaliczenie przedmiotu sprawdzian pisemny i ustny

Uwagi: