ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: BCS10437o16
Rok / Semestr: 2016/2017 zimowy
Nazwa: Genetyka molekularna + genomika
Kierunek: Biologia człowieka
Typ studiów: I st. - licencjackie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 5
Punkty ECTS: 3
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 15 / 45
Prowadzący: dr Tomasz Strzała
Język: polski
polski

Efekty kształcenia: Wiedza: W1 - student zna metody i techniki biologii molekularnej stosowane w różnych dyscyplinach biologii człowieka [BC1_W05] W2 - student rozumie szeroką interdyscyplinarność biologii molekularnej oraz formułuje związki między założeniami teoretycznymi metod biologii molekularnej a ich wykorzystaniem praktycznym [BC1_W06, BC1_W19] W3 - student potrafi porównać i określić różnicę pomiędzy genomami jądrowymi i mitochondrialnymi różnych gatunków zwierząt i roślin oraz zna metody mapowania i sekwencjonowania genomów [BC1_W06, BC1_W09] Umiejętności: U1 - student posiada umiejętności w zakresie stosowania podstawowych technik i metod biologii molekularnej, analizuje i interpretuje wyniki uzyskane różnymi metodami biologii molekularnej [BC1_U08] U2 - student potrafi korzystać z wybranych baz danych sekwencji genomowych, umie przeanalizować różnice w budowie prostych genomów i określić funkcje poszczególnych elementów je budujących [BC1_U04, BC1_U08] U3 - student posiada umiejętność przygotowania pracy projektowej [BC1_U18]

Kompetencje:

Wymagania wstępne: genetyka, biologia komórki i histologia zwierząt

Treści kształcenia: wstęp do genomiki strukturalnej i funkcjonalnej, filogenetyka i ewolucja molekularna, techniki transgenizacji i klonowania, genoterapia,anatomia genomów, analiza porównawcza i filogeneza genomów, funkcjonowanie genomów, mechanizmy ewolucji genomów, budowa genomu człowieka.

Literatura: 1. Brown T.: Genomy. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa. 2009. 2. Węgleński P.: Genetyka molekularna Wyd.Naukowe PWN. Warszawa. 2008. 3. Alberts B. i wsp. Podstawy biologii komórki. Praca zbiorowa.Wyd. Nauk. PWN. Warszawa.

Metody oceny: Egzamin pismny z treści wykładownych, test po części laboratoryjnej oraz projekt z części analiz komputerowych

Uwagi: Zajęcia laboratoryjne odbywają się w pracowni biologii molekularnej (zajęcia zgrupowane ciągu dwóch spotkań po 4 godziny każde), a pozostałe ćwiczenia (po 2 godziny tygodniowo) w pracowni komputerowej.