ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: BCS10439f16
Rok / Semestr: 2016/2017 zimowy
Nazwa: ATRAKCYJNOŚĆ FIZYCZNA CZŁOWIEKA
Kierunek: Biologia człowieka
Typ studiów: I st. - licencjackie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 5
Punkty ECTS: 3
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 10 / 20 / 45
Prowadzący: dr Jacek Szczurowski
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza: W1 - zna podłoże biologiczne i uwarunkowania ewolucyjne cech decydujących o atrakcyjności fizycznej człowieka [BC1_W13; BC1_W14] W2 - definiuje podobieństwa i różnice w preferencjach ludzi względem atrakcyjności fizycznej człowieka [BC1_W13] W3 - wyjaśnia rolę cech twarzy w procesach doboru partnerskiego; wskazuje cechy morfologiczne stanowiące wskaźniki jakości biologicznej osobnika [BC1_W08; BC1_W09] Umiejętności: U1 - potrafi przeprowadzić podstawowe badania dotyczące atrakcyjności fizycznej człowieka [BC1_U05; BC1_U06; BC1_U12] U2 - przygotowuje atrakcyjne medialnie wystąpienia dotyczące cech warunkujących atrakcyjność fizyczną człowieka [BC1_U04; BC1_U17]

Kompetencje: K1 - właściwie postrzega zróżnicowanie anatomiczne, behawioralne oraz kulturowe, wewnątrz- i międzypopulacyjne człowieka. Jest przygotowany do dyskusji na ten temat [BC1_K07]

Wymagania wstępne: Brak wymagań wstępnych

Treści kształcenia: Biologia atrakcyjności człowieka jako przedmiot badań naukowych, biologiczne znaczenie atrakcyjności twarzy (uśredniona morfologia, symetria i dymorfizm twarzy, atrakcyjność skóry twarzy), wyposażenie genetyczne osobnika a atrakcyjność, czynniki warunkujące postrzeganie atrakcyjności, metody badań koloru skóry i owłosienia (atrakcyjność koloru skóry, włosów, oczu i ich znaczenie biologiczne).

Literatura: 1. Pawłowski B. (red.). 2009. Biologia atrakcyjności człowieka, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 2. Buss D.M. 2001. Psychologia ewolucyjna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 3. Etcoff N. 2002. Przetrwają najpiękniejsi, CiS i W.A.B. 4. Sadowski B. 2006. Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. PWN.

Metody oceny: studentów posiadających zaliczenie ćwiczeń obowiązuje pisemny test (20 zamkniętych pytań). Test trwa 40 min. i jest uznany za zdany przy min. 60%. poprawnych odpowiedzi

Uwagi: