ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: RTSS10334o17
Rok / Semestr: 2017/2018 zimowy
Nazwa: Nauka o materiałach II
Kierunek: Technika Rolnicza i Leśna
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 3
Punkty ECTS: 4
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 15 / 0
Prowadzący: dr inż. Gabriel Czachor
Język: polski / angielski


Efekty kształcenia: Student nabywa teoretyczne i praktyczne wiadomości w zakresie budowy i właściwości podstawowych materiałów inżynierskich, zasad racjonalnego ich doboru do konkretnego zastosowania oraz poznaje metody wytwarzania z tych materiałów elementów maszyn i urządzeń występujących w technice rolniczej i leśnej oraz w przetwórstwie rolno-spożywczym. Student nabywa umiejętności analizy struktury typowych materiałów inżynierskich, potrafi wyznaczyć ich podstawowe parametry wytrzymałościowe, oraz na tej podstawie określić przydatność do konkretnego wykorzystania w technice. Student potrafi także rozwiązywać zagadnienia z zakresu technologii kształtowania wyrobów z zapewnieniem pożądanej jakości.

Kompetencje: Student wykazuje zrozumienie efektów właściwego doboru materiału inżynierskiego do konkretnego zastosowania w aspekcie niezawodnej pracy urządzenia. Rozumie również potrzebę optymalizacji technologii wytwarzania wyrobów. Przestrzega zasad bezpiecznej pracy w laboratorium i w czasie realizacji procesu wytwarzania wyrobu. Docenia konieczność samokształcenia się w dziedzinach: metaloznawstwo i techniki wytwarzania.

Wymagania wstępne: Matematyka, fizyka

Treści kształcenia: Materiały inżynierskie: klasyfikacja, właściwości i zastosowanie. Mechanizmy zużycia i niszczenia, metody wyznaczania właściwości. Metale i ich stopy, wykresy równowagi, mikrostruktury. Podstawy obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej. Inżynieria powierzchni metali. Metody wytwarzania i kształtowania wyrobów, podstawy obróbki plastycznej i odlewnictwa. Technologia obróbki wiórowej i ściernej. Obrabiarki i oprzyrządowanie, narzędzia skrawające. Metrologia warsztatowa. Technologia spawania. Projektowanie procesów technologicznych.

Literatura: 1. Materiały inżynierskie, cz.1, 2.Ashby M.F., Jones D.R.H.. WNT Warszawa 1995 2. Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach, Dobrzyński L., A. WNT 1998 3. Praca zbiorowa. Techniki wytwarzania, obróbka wiórowa i ścierna, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002 4. Obróbka skrawaniem i obrabiarki, Dmochowski J., Uzarowicz A. PWN Warszawa, 1998

Metody oceny: Wiedza: kolokwium na ćwiczeniach oraz egzamin pisemny i ustny Umiejętności: ocena zadań projektowych oraz ocena umiejętności realizacji prac nakreślonych w laboratorium i w warsztacie. Kompetencje społeczne: ocena efektów pracy indywidualnej i w zespole, dyskusja na zajęciach

Uwagi: