ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IAS10063f12
Rok / Semestr: 2012/2013 zimowy
Nazwa: Architektura poprzemysłowa
Kierunek: Architektura Krajobrazu
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 5
Punkty ECTS: 4
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 30 / 0
Prowadzący: dr inż. Janusz Gubański, dr inż. arch. Renata Gubańska
Język: polski


Efekty kształcenia: Student po ukończeniu kursu powinien potrafić identyfikować oraz dokonywać podstawowej waloryzacji zespołów poprzemysłowych. Powinien sprawnie wyszukiwać informacje oraz prawidłowo je stosować. Wiedzieć, jakimi metodami można oceniać rolę i rangę obiektu w historii danej gałęzi przemysłu oraz w krajobrazie. Powinien umieć sporządzić analizę walorów kulturowych i krajobrazowych zespołu oraz przygotować założenia projektowe dla ochrony, eksponowania, udostępniania i ewentualnej adaptacji do nowych funkcji.

Kompetencje:

Wymagania wstępne: Przewiduje się możliwość zajęć terenowych: zajęcia na terenie Wrocławia oraz jednodniowa wycieczka do wybranego, reprezentatywnego ośrodka przemysłowego (np.: Łódź, Górnośląski Okręg Przemysłowy) – rozpoznanie i ocena wybranych zespołów poprzemysłowych oraz form i zakresu ochrony i użytkowania.

Treści kształcenia: Wprowadzenie do zagadnień przedmiotowych. Obiekty poprzemysłowe jako dziedzictwo kulturowe i element tradycji regionu. Formy ochrony i zakres użytkowania obiektów poprzemysłowych. Teren/obiekt poprzemysłowy jako produkt turystyczny. Młyny o zróżnicowanych formach napędu – obiekty w krajobrazie. Potrzeby i możliwości adaptacji. Pielęgnowanie tradycji miejsca w zgodzie z ciągłością rozwoju. Gorzelnie i browary – składowe krajobrazu wiejskiego i przestrzeni zurbanizowanych. Rewitalizacja jako forma odzyskiwania przestrzeni miejskich. Przemysł włókienniczy w krajobrazie miast. Włókiennictwo jako element miastotwórczy. Zrewitalizowane zespoły przemysłu włókienniczego – nowa jakość w przestrzeni miasta. Gazownie miejskie – historia i współczesne formy użytkowania gazowni tradycyjnych. Górnictwo i metalurgia – problemy ochrony, ekspozycji oraz nowego użytkowania zdegradowanych obszarów. Historyczne osiedla robotnicze w krajobrazie miejskim.

Literatura: Bogactwo dziedzictwa przemysłowego jako wyzwanie i atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji, GWSH, Katowice 2004. Dzieła techniki – dobra kultury, pod red. St. Januszewskiego, FOMT, Wrocław 2000. Gasidło K.: Problemy przekształceń terenów poprzemysłowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Architektura, z. 27, Gliwice 1998. Górnictwo w czasie, przestrzeni, kulturze, pod red. St. Januszewskiego, FOMT, Wrocław 2007. Kozerski P., Molski P.: Zagospodarowanie i konserwacja zabytkowych budowli, Warszawa 2001. Małachowicz E.: Konserwacja i rewaloryzacja architektury w środowisku kulturowym, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007. Ostrowski W.: Wprowadzenie do historii budowy miast. Ludzie i środowisko, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001. Pawłowska K., Swaryszewska M.: Ochrona dziedzictwa kulturowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002. Rewitalizacja miast poprzemysłowych – rola dziedzictwa kulturowego, pod red. K. Pawłowskiego, Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Politechnika Łódzka, Łódź 2006. Rewitalizacja. Rehabilitacja. Restrukturyzacja. Odnowa miast, pod red. Z. Ziobrowskiego, IGPiK, Kraków 2000. Zabytki przemysłu i techniki w Polsce (seria), Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000-2007.

Metody oceny: zaliczenie ćwiczeń, egzamin

Uwagi: