ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: BŻS10051o17
Rok / Semestr: 2017/2018 zimowy
Nazwa: Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności
Kierunek: Bezpieczeństwo Żywności
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 7
Punkty ECTS: 3
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 45 / 30 / 0
Prowadzący: dr inż, Marek Szołtysik
Język: polski / angielski


Efekty kształcenia: Wiedza: zna prawodawstwo krajowe i Unii Europejskiej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, posiada wiedzę z zakresu zagrożeń zdrowotnych żywności, zna i rozumie podstawowe zasady systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności takich jak: GMP/GHP, HACCP, BRC, IFS, ISO 22000:2005 i ISO 9001, zna główne zasady tworzenia dokumentów systemowych, posiada ogólną wiedzę z zakresu weryfikacji systemów zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem zasad planowania, przeprowadzania i dokumentowania auditu. Umiejętności: potrafi identyfikować zagrożenia zdrowotne żywności, określać ich źródła i wyznaczać dla nich środki zapobiegawcze i kontrolne, umie właściwie dobrać metody wykorzystywane w analizie ryzyka, a także przeprowadzić analizę zagrożeń zdrowotnych i identyfikację krytycznych punktów kontrolnych, potrafi przygotować dokumentację obligatoryjnych systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności takich jak GMP/GHP i HACCP, potrafi zaplanować, przeprowadzić i właściwie udokumentować audit zgodności z 7 zasadami systemu HACCP.

Kompetencje: Wykazuje zrozumienie znaczenia dla kształtowania jakości zdrowotnej żywności w kontekście zachowania zdrowia i życia konsumentów, a także odpowiedzialności, jaka spoczywa na jednostkach dokonujących weryfikacji tych działań. Ma świadomość ciągłego doskonalenia w zakresie pojawiających się nowych zagrożeń żywności i skutecznych sposobów ich eliminowania.

Wymagania wstępne: Matematyka, fizyka, chemia, biologia, mikrobiologia żywności, ogólna technologia żywności, analiza żywności, prawo żywnościowe

Treści kształcenia: Kształtowanie jakości żywności w ujęciu systemowym. Prawodawstwo Polski i Unii Europejskiej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Identyfikacja i identyfikowalność żywności. Zagrożenia zdrowotne żywności - identyfikacja, charakterystyka, źródła występowania i zapobieganie. Charakterystyka wymagań systemów: GMP/GHP, HACCP, BRC, IFS, ISO 22000:2005 i ISO 9001:2000. Zasady dokumentowania systemów zarządzania jakością. Audyt systemu zarządzania jakością.

Literatura: 1. Pr. zb. pod red. T. Trziszki. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności. Wyd. UP we Wrocławiu, 2009 2. Pr. zb. pod red. J. Kijowski, T. Sikora. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności. WNT Warszawa, 2003 3. D. Kołożyn-Krajewska, T. Sikora. HACCP. Kompetencja i systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. SIT-NOT.Spoż Warszawa, 1999 4. Praca zbiorowa pod red. T. Sikory. Klient w organizacji zarządzanej przez jakość. Wyd. AE Kraków, 2006 5. Luning P.A., Marcelis W.J., Jungen W.M.F. Food quality management a technomanagerial approach. Wageningen Pres., Netherland, 2002

Metody oceny: Zaliczenie ćwiczeń: prowadzone jest w oparciu o uzyskanie pozytywnej oceny z 3 projektów dokumentacji systemowej, wykonywanych w 4-5 osobowych zespołach tj. Zakładowego Kodeksu GMP/GHP, Planu HACCP i dokumentacji związanej z przeprowadzaniem auditu zgodności dokumentacji zarządzania bezpieczeństwem żywności z zasadami HACCP; zaliczenie odbywa się na podstawie średniej ocen z trzech przygotowanych projektów. Zaliczenie przedmiotu: studentów posiadających zaliczenie z ćwiczeń obowiązuje pisemny egzamin testowy.

Uwagi: