ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: BBS20076o10
Rok / Semestr: 2010/2011 zimowy
Nazwa: biostatystyka
Kierunek: Biologia
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 1
Punkty ECTS: 5
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 30 / 0
Prowadzący: dr hab. Joanna Szyda
Język: polski


Efekty kształcenia: Student zdobywa teoretyczną wiedzę z zakresu statystyki matematycznej dotyczącą zaplanowania eksperymentu oraz podstaw statystycznej analizy danych doświadczalnych i terenowych, równolegle z uzyskaniem praktycznych umiejętności samodzielnego analizowania i interpretacji wyników takiej analizy. Dodatkowo nabywa umiejętność rozwiązywania złożonych zadań w systemie pracy grupowej.

Kompetencje: Ukończenie kursu pozwala na samodzielny wybór metodyki i przeprowadzenie analizy statystycznej danych na poziomie pracy licencjackiej i magisterskiej jak również na zrozumienie podstaw metodyki statystycznej i interpretację wyników prac innych autorów, które zostaną przez studenta wykorzystane jako piśmiennictwo w pracach licencjackich i magisterskich. Umożliwia pracę w jednostkach zajmujących się analizą i interpretacją danych

Wymagania wstępne: matematyka

Treści kształcenia: populacje i próby danych, testowanie hipotez, estymacja parametrów, test t i inne testy służące do porównania średnich dwu prób, test 2, test F, analiza wariancji, regresja, korelacja

Literatura: Hawkins, D. (2005) Biomeasurement. Understanding, analysing, and communicating data in the biosciences. Oxford University Press.; Draper, N.R., Smith, H. (1998) Applied Regression Analysis, Wiley; Collett, D. (1991) Modelling Binary Data, Chapmann and Hall

Metody oceny: zaliczenie ćwiczeń na podstawie średniej z ocen zdobywanych w ciągu semestru (minimum 2,51); zaliczenie wykładów na podstawie zaliczonych ćwiczeń oraz wyniku egzaminu (minimalny zasób wiedzy 60%)

Uwagi: