ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: BIS20097o17
Rok / Semestr: 2017/2018 zimowy
Nazwa: Narzędzia bioinformatyczne w ochronie zwierząt ex situ
Kierunek: Bioinformatyka
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 3
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 5 / 30 / 20
Prowadzący: dr Tomasz Strzała
Język: polski
The course taught in English if the group has ≥6 students. The course taught in Polish with a possibility of support in English if the group has <6 students

Efekty kształcenia: Efekty kształcenia: Wiedza - zna definicję bioróżnorodności genetycznej i rozumie jej związek z ochroną gatunkową [BI2_W08_TP]; - definiuje pojęcia związane z zagadnieniami dotyczącymi ochrony ex situ w tym podstawowe wskaźniki i parametry charakteryzujące populację utrzymywaną w niewoli [BI2_W08_TP]; - potrafi dokonać charakterystyki elementów mających istotny wpływ na utrzymanie populacji ex situ w odpowiedniej kondycji i rozumie ich znaczenie z punktu widzenia ochrony gatunku [BI2_W08_TP]. Umiejętności - potrafi scharakteryzować populację ex situ pod względem wskaźników zmienności bazujących na DNA i rodowodach [BI2-U05, BI2-U06, BI2_U07_TP, BI2_U08_TP]; - umie dokonać analizy otrzymanych wskaźników i na ich podstawie sformułować wnioski dotyczące działań koniecznych do podjęcia w danej populacji [BI2-U05, BI2-U06, BI2_U07_TP, BI2_U08_TP].

Kompetencje:

Wymagania wstępne:

Treści kształcenia: Ochrona gatunkowa ex situ i jej znaczenie w planie ochrony gatunkowej, zmienność osobnicza w populacji utrzymywanej w niewoli, narzędzia do charakterystyki populacji pod względem zróżnicowania genetycznego, zastosowanie narzędzi bioinformatycznych w ochronie zwierząt.

Literatura: Frankham i in. (2010) Introduction to conservation genetics. Cambridge University Press; 2nd edition

Metody oceny: Metody oceny: Zaliczenie ćwiczeń: Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa; student może mieć tylko jedną nieusprawiedliwioną nieobecność. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej student jest zobowiązany do zaliczenia odpowiedniej części materiału. Zaliczenie przedmiotu: studentów obowiązuje zaliczenie przedmiotu polegające na wykonaniu projektu zawierającego w sobie elementy zrealizowane podczas ćwiczeń oraz wymagającego zinterpretowania uzyskanych wyników i wysnucia na ich podstawie wniosków.

Uwagi: