ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IGS10864o17
Rok / Semestr: 2017/2018 letni
Nazwa: Rachunek wyrównawczy II
Kierunek: Geodezja i Kartografia
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 4
Punkty ECTS: 6
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 30 / 0
Prowadzący: prof.dr hab. inż. Andrzej Borkowski
Język: polski / angielski
The course in English will be available if a minimum of 6 students sign up for a group. If less than 6 students sign up for the group, the course will be available in Polish with the possibility of individual support in English.

Efekty kształcenia: Student nabywa wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne umożliwiające opracowanie zbiorów obserwacyjnych danych geodezyjnych. W szczególności poznaje prawo propagacji kowariancji i umie je praktycznie zastosować w różnorodnych zadaniach geodezyjnych. Poznaje podstawowe modele liniowe estymacji; metodę pośredniczącą, metodę pośredniczącą z warunkami na niewiadome, metodę zawarunkowaną i model uogólniony oraz umieć je zastosować do opracowania sieci geodezyjnych, poziomej i niwelacyjnej.

Kompetencje: Ukończenie przedmiotu pozwala samodzielnie opracować różnymi metodami sieci geodezyjne- sieć niwelacyjną i sieć poziomą, oraz różnorodne zadania, w których występuje estymacja parametrów.

Wymagania wstępne: analiza matematyczna I, analiza matematyczna II, statystyka matematyczna, geodezja I, rachunek wyrównawczy I

Treści kształcenia: Metoda pośrednicząca, metoda pośrednicząca z warunkami na niewiadome, metoda zawarunkowana, metoda warunkowa z parametrami. Model funkcjonalny i stochastyczny. Wyrównanie sieci niwelacyjnej. Wyrównanie sieci poziomej. Równania poprawek, linearyzacja. Ocena dokładności wyrównania. Elipsa ufności. Wstępna analiza dokładności.

Literatura: Baran W., 1999. Teoretyczne podstawy opracowania wyników pomiarów geodezyjnych. PWN, Warszawa.
Osada E., 2002. Geodezja. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wiśniewski Z., 2005. Rachunek wyrównawczy w geodezji. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.


Metody oceny: obowiązkowe zaliczenie ćwiczeń, egzamin pisemny i ustny; minimalny zasób wiedzy do zaliczenia: 60%

Uwagi: