ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: VVSS00043o17
Rok / Semestr: 2017/2018 letni
Nazwa: Administracja weterynaryjna
Kierunek: Weterynaria
Typ studiów: magisterskie jednolite
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 10
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 15 / 0
Prowadzący: dr hab. Krzysztof Rypuła, prof. UPWr
Język: polski / angielski


Efekty kształcenia: Student po zakończeniu kursu nabywa umiejętności posługiwania się polskimi i europejskimi aktami prawnymi w zakresie weterynarii, a w szczególności umie zastosować odpowiednie akty prawne przy zwalczaniu z urzędu chorób zakaźnych u wszystkich gatunków zwierząt.

Kompetencje: Ukończenie kursu umożliwia sprawne poruszanie się w obszarze legislacji weterynaryjnej.

Wymagania wstępne: Epizootiologia ogólna, Choroby zakaźne zwierząt.

Treści kształcenia: Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks postępowania egzekucyjnego, Ustawodawstwo weterynaryjne, ustawy i rozporządzenia właściwego ministra, Rozporządzenia Parlamentu i Komisji UE.

Literatura: Dzienniki Ustaw Rzeczpospolitej Polski, Dzienniki Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, strona internetowa Głównego Inspektoratu Weterynarii, strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, strona internetowa Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, aktualne artykuły w prasie zawodowej

Metody oceny: Zaliczenie ćwiczeń, egzamin pisemno-ustny.

Uwagi: