ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: BBS20184o10
Rok / Semestr: 2010/2011 zimowy
Nazwa: Genomika porównawcza
Kierunek: Biologia
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 3
Punkty ECTS: 6
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 30 / 0
Prowadzący: prof. dr hab. Barbara Kosowska, dr Tomasz Strzała,
Język: polski


Efekty kształcenia: Student nabywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne pozwalające porównywać i analizować różnice pomiędzy genomami jądrowymi i mitochondrialnymi różnych gatunków zwierząt i roślin. Posiada umiejętność szerokiej analizy skutków rearanżacji genomów prymatów, prowadzących m.in. do specjacji oraz różnych zaburzeń genetycznych naczelnych.

Kompetencje: Po ukończeniu kursu student nabywa wiedzę biologiczną pozwalającą mu na kontynuację nauki w dziedzinie genomiki, prowadzenie badań naukowych a także pełnienie funkcji nauczyciela biologii.

Wymagania wstępne: Zoologia, botanika, genetyka ogólna, biologia molekularna, bioinformatyka

Treści kształcenia: Anatomia genomów, analiza porównawcza i filogeneza genomów, funkcjonowanie genomów, mechanizmy ewolucji genomów, budowa genomu człowieka i pozostałych naczelnych, molekularne podstawy zaburzeń genetycznych, występowanie wybranych zaburzeń genetycznych człowieka.

Literatura: Brown T.A. Genomy, PWN Warszawa 2009 Bergman, Nicholas H. Comparative Genomics, Humana Press 2007 Sankoff, D.; Nadeau, J.H Comparative Genomics, Springer 2000 Brown J. Comparative Genomics: Basic and Applied Research, CRC Press, 2007

Metody oceny: Zaliczenie ćwiczeń, egzamin testowy z wykładów; zasób wiedzy do zaliczenia: 60%

Uwagi: