ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IGS20061o10
Rok / Semestr: 2010/2011 letni
Nazwa: Satelitarne techniki pomiarowe
Kierunek: Geodezja i Kartografia
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 1
Punkty ECTS: 4
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 30 / 0
Prowadzący: dr hab. inż. Jarosław Bosy
Język: polski


Efekty kształcenia: Student po ukończeniu kursu zna realizacje układów odniesienia (globalnych, regionalnych i lokalnych) z wykorzystaniem geodezyjnych technik satelitarnych. Zna układy geodezyjne i kartograficzne wykorzystywane w realizacji prac geodezyjnych w Polsce i zasady przeliczeń między nimi. Umie samodzielnie realizować prace geodezyjne z zakresu zakładania osnowy szczegółowej poziomej i wysokościowej oraz pomiary sytuacyjno-wysokościowe techniką satelitarną GNSS.

Kompetencje: Posiada umiejętność wykonywania pomiarów satelitarnych GNSS, ich opracowywania i interpretacji wyników na potrzeby praktyki geodezyjnej i uprawnień zawodowych w zakresie geodezji i kartografii.

Wymagania wstępne: Geodezja satelitarna, Geodezja wyższa, Kartografia matematyczna.

Treści kształcenia: Globalny, regionalny i lokalny geodezyjny układ odniesienia realizowany satelitarnymi technikami pomiarowymi. Technika satelitarna GPS (Global Positioning System) w realizacji osnów i pomiarów sytuacyjno-wysokościowych. Projektowanie i zakładanie sieci satelitarnych GPS i ich opracowanie. Inne systemy GNSS (Global Navigation Satellite System). Aktywne zintegrowane sieci geodezyjne oparte o satelitarne techniki pomiarowe.

Literatura: Czarnecki K., Geodezja współczesna w zarysie. Wiedza i Życie, Warszawa 1996;
Kleusberg A, Teunissen P.J.G, GPS for Geodesy 2nd edition. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York. 1998;
Hofmann-Wallenhof B., Lichtenegger H., Collins J., GPS Theory and Practice Fifth revised edition. Springer-Verlad Wien New York 2001;
Specht C., System GPS, Biblioteka Nawigacji nr 1, Wydawnictwo Bernardinium, Pelpin 2007;
Lamparski, J. Navstar GPS od teorii do praktyki. Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2001;
Seeber, Satelitte Geodesy 2nd Edition. Walter de Gruyter Berlin New York 2003


Metody oceny: obowiązkowe zaliczenie ćwiczeń, egzamin pisemny i ustny

Uwagi: