ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: RSSS10111o12
Rok / Semestr: 2012/2013 letni
Nazwa: Renaturyzacja wód
Kierunek: Ochrona Środowiska
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 6
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 15 / 0
Prowadzący: Dr hab. inż. Ryszard Polechoński
Język: polski


Efekty kształcenia: Po ukończeniu kursu studenci będą potrafili ocenić potrzeby w zakresie renaturyzacji różnych środowisk wodnych, dobrać odpowiednią metodę przywracania do natury zbiorników i cieków wodnych, zaplanować działania przygotowawcze i realizację wybranych działań renaturyzacyjnych.

Kompetencje: Ukończenie kursu pozwala na podjęcie zatrudnienia w przedsiębiorstwach prowadzących prace hydrotechniczne (regulacja rzek, ochrona przeciwpowodziowa), w administracji państwowej na stanowiskach związanych z wydawaniem decyzji o pracach hydrotechnicznych, w instytucjach zajmujących się ochroną środowiska, w jednostkach naukowo-badawczych.

Wymagania wstępne: botanika, zoologia, hydrobiologia

Treści kształcenia: Geomorfologiczne uwarunkowania antropogenicznej ingerencji w rozwój i kształtowanie się cieków, ocena stanu środowiska cieku i akwenu, ocena stopnia „bliskości naturze” środowiska wodnego, tworzenie arkuszy do prac terenowych, analiza i interpretacja dokumentacji, wybór odpowiednich sposobów kształtowania trasy regulacyjnej koryta rzeki, profilu podłużnego i poprzecznego koryta cieku, umocnienia i pasy brzegowe, tereny zalewowe, kształtowanie cieków w sposób zgodny z naturą, uwzględnianie potrzeb roślin i zwierząt wodnych (szczególnie ichtiofauny), naturalne metody zapobiegania powodziom, renaturyzacja strefy litoralnej jezior, metody przeciwdziałania eutrofizacji zbiorników wodnych, ekotechnologiczne metody odnowy jezior.

Literatura: 1.Allan J. D.: Ekologia wód płynacych. Wyd. Nauk. PWN Warszawa 1998. 2.Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z.: Hydrologia ogólna. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1993 r. 3.Bajkiewicz-Grabowska E., Magnuszewski A., Mikulski Z.: Hydrometria, Wyd. Nauk PWN, Warszawa 1993. 4.Choiński A.: Jeziora kuli ziemskiej. Wyd Nauk. PWN 2000. 5.Lampert W., Sommer U.: Ekologia wód śródlądowych. Wyd. Nauk. PWN Warszawa 1996. 6.Ozga-Zielińska M., Brzeziński J.: Hydrologia stosowana. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1994. 7.Starmach K., Wróbel S., Pasternak K.: Hydrobiologia. Limnologia. PWN Warszawa 1978 i późniejsze. 8.Krebs Ch. J.: Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wyd. Nauk. PWN Warszawa 1997. 9.Maciak F.: Ochrona i rekultywacja środowiska. Wyd. SGGW Warszawa 1996. 10.Zdanowski B., Kamiński M., Martyniak A. (redakcja): Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Wyd. IRS Olsztyn 1999

Metody oceny: obowiązkowe zaliczenie ćwiczeń i wykładów w formie kolokwium, zasób wiedzy do zaliczenia powyżej 50%.

Uwagi: