ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: RSSS20126o12
Rok / Semestr: 2012/2013 zimowy
Nazwa: Sanitacja wsi
Kierunek: Ochrona Środowiska
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 2
Punkty ECTS: 6
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 30 / 0
Prowadzący: Prof. dr hab. Krzysztof Kuczewski, dr inż. Katarzyna Pawęska
Język: polski


Efekty kształcenia: Student nabywa wiedzę dotyczącą procesów zachodzących w małych oczyszczalniach ścieków (przydomowych). Potrafi zaprojektować urządzenia do oczyszczania małych ilości ścieków. Potrafi przewidzieć jakie skutki dla odbiornika spowoduje wprowadzenie do niego wód zanieczyszczonych.

Kompetencje: Student po ukończeniu kursu może pracować w Miejskich Zakładach Wodociągów i Kanalizacji, Oczyszczalniach ścieków, Urzędach Gminy, PIOŚ, WIOŚ itp.

Wymagania wstępne: Technologie gospodarki wodno-ściekowej. (kurs inżynierski)

Treści kształcenia: Charakterystyka ścieków bytowo-gospodarczych, wymogi stawiane ściekom oczyszczonym. Wysokoefektywne metody usuwania związków biogennych ze ścieków. Oczyszczanie ścieków w środowisku zbliżonym do naturalnego. Usuwanie zanieczyszczeń mikrobiologicznych w procesie oczyszczania ścieków. Oddziaływanie wód zanieczyszczonych na wody odbiornika.

Literatura: 1. Szpindor A., Łomotowski J. - ,, Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\". W-wa, Arkady 2002. 2. Heidrich Z i inni - ,,Sanitacja wsi\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\". W-wa 2008. Wyd. Seidel-Przywecki. 3. Pawęska K., Kuczewski K. - ,,Skuteczność oczyszczania ścieków bytowych w oczyszczalniach roślinno-glebowych\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\". Wrocław 2008 r. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego. 4. Czasopisma branżowe: Gaz. Woda i Technika Sanitarna

Metody oceny: Obowiązkowe zaliczenie ćwiczeń na ocenę. Egzamin pisemny. Zasób wiedzy do zdania egzaminu 75 %.

Uwagi: Przedmiot dla specjalizacji ochrona wód.