ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: NTSS10144o10
Rok / Semestr: 2010/2011 zimowy
Nazwa: Rachunkowość
Kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 7
Punkty ECTS: 1
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 12 / 12 / 0
Prowadzący: dr hab. Krzysztof Prymon prof nadzw. UE
Język: polski


Efekty kształcenia: Celem nauczania przedmiotu jest nabycie umiejętności stosowania zasad rachunkowości, księgowania i sporządzania sprawozdań finansowych oraz wykorzystania wiedzy rachunkowej w decyzjach strategicznych i operacyjnych przedsiębiorstw.

Kompetencje:

Wymagania wstępne: mikroekonomia

Treści kształcenia: System i funkcje rachunkowości. Zasady i techniki rachunkowości. Plan kont. Majątek jednostki gospodarczej i kapitały. Metoda bilansowa. Rachunek majątku i kapitału przedsiębiorstwa. Ewidencja syntetyczna i analityczna. Operacje ekwiwalentne i wynikowe. Konto jako podstawowe urządzenie ewidencyjne. Klasyfikacja aktywów i pasywów. Ewidencja operacji gospodarczych. Wynik finansowy. Sprawozdania finansowe. Analiza sytuacji ekonomicznej i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Międzynarodowe standardy rachunkowości.

Literatura: Obowiązkowa: 1. Nowak E., Rachunkowość: kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2007; 2. Sawicki K., Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw po przystąpieniu Polski do Wspólnoty Europejskiej, Część I, Ekspert, Wrocław, 2006; 3. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2006; Uzupełniająca: 1. Kuczyńska-Cesarz A., Elementy rachunkowości. Uproszczone formy rachunkowości, Difin, Warszawa 2005; 2. Gierusz Barbara, Zbiór zadań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk, 2004; 3. Kuczyńska-Cesarz A., Cesarz T., Rachunkowość. Zbiór zadań z rozwiązaniami, Difin, Warszawa 2004.

Metody oceny: Zaliczone ćwiczenia i wykład ….

Uwagi: