ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: BBS10135f11
Rok / Semestr: 2011/2012 letni
Nazwa: Nauka o glebie
Kierunek: Biologia
Typ studiów: I st. - licencjackie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 2
Punkty ECTS: 3
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 30 / 0
Prowadzący: dr inż. Elżbieta Jamroz
Język: polski


Efekty kształcenia: Student w czasie kursu uzyskuje wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie racjonalnego wykorzystania środowiska glebowego. Nabywa umiejętności wykonywania podstawowych analiz laboratoryjnych i interpretacji ich wyników, opisu profilu glebowego, wyceny wartości i przydatności rolniczej gleb, waloryzacji środowiska i wykorzystania dotychczasowych opracowań kartograficzno-gleboznawczych.

Kompetencje: Ukończenie kursu umożliwia pracę w placówkach ochrony środowiska, stacjach chemiczno-rolniczych, biurach klasyfikacji i kartografii gleb.

Wymagania wstępne: fizyka lub biofizyka, geologia

Treści kształcenia: Powstawanie gleb, budowa profilu, trójfazowy układ, właściwości fizyczne, chemiczne, fizyko-chemiczne, biologiczne, żyzność, systematyka, bonitacja, waloryzacja gleb, kartografia, zasoby glebowe świata i ich wykorzystanie.

Literatura: Zawadzki S. – red. „Gleboznawstwo” PWRiL Warszawa 1999 i kolejne wydania. Drozd J., Licznar M., Licznar S.E., Weber J., „Gleboznawstwo z elementami mineralogii i petrografii” wyd. AR Wrocław Buckman H.C., Brady N.C., „The nature and properties of soils” 12th edition 2001.

Metody oceny: Obowiązkowe zaliczenie ćwiczeń , egzamin, minimalny zasób wiedzy do zaliczenia - 60 %

Uwagi: