ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: BBS20226o11
Rok / Semestr: 2011/2012 zimowy
Nazwa: Rozwój i zdrowie człowieka
Kierunek: Biologia
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 3
Punkty ECTS: 4
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 15 / 0
Prowadzący: dr hab. prof. nadzw. Barbara Kwiatkowska
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza o czynnikach wpływających na rozwój człowieka i podstawach ochrony zdrowia, a także działaniach prozdrowotnych na wszystkich etapach ontogenezy człowieka.

Kompetencje: Umiejętność oceny prawidłowości rozwoju człowieka, stanu zdrowia i właściwych działań prozdrowotnych.

Wymagania wstępne: Brak.

Treści kształcenia: Charakterystyka poszczególnych etapów ontogenezy, ze szczególnym uwzględnieniem okresu anafazy. Determinatory i modyfikatory rozwoju. Czynniki teratogenne. Wpływy cywilizacyjne na rozwój fizyczny i psychiczny. Normy i metody kontroli rozwoju. Zdrowie i jego ochrona. Podstawy epidemiologii. Zachowania prozdrowotne i styl życia na różnych etapach ontogenezy.

Literatura: Turner J.S., Helms D.B. - Rozwój człowieka. 1999. Wolański N. - Rozwój biologiczny człowieka. 2005. Wolański N. - Ekologia człowieka t.1 i 2. 2006. Wolański N., - „Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania” 2006.

Metody oceny: Obowiązkowe zaliczenie ćwiczeń, pisemne zaliczenie wykładu, zasób wiedzy do zaliczenia przedmiotu: 60%.

Uwagi: