ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: NBSS20180f11
Rok / Semestr: 2011/2012 zimowy
Nazwa: Genomika porównawcza drożdży
Kierunek: Biotechnologia
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 2
Punkty ECTS: 1
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 0 / 0
Prowadzący: dr hab. Małgorzata Robak, prof. nadzw.
Język: polski


Efekty kształcenia: Po ukończeniu kursu student powinien być zdolny do wyszukiwania, analizy i interpretacji danych dotyczących genomiki drożdży. Samodzielnego zaplanowania badań eksperymentalnych oraz powinien posiadać wiadomości dotyczące genetyki drożdży należących do gatunków powszechnie wykorzystywanych w procesach biotechnologicznych.

Kompetencje: Student zna organizacje genomów prawie 20 gatunków drożdży i najważniejsze bazy danych gromadzące wyniki dotyczące sekwencji i funkcji „nowych” genów. Potrafi wyszukać informacje na temat wybranego genu, genomu czy białka i wykorzystać we własnych badaniach porównawczych ( np. sekwencji).

Wymagania wstępne: biochemia, mikrobiologia, biologia molekularna, inżynieria genetyczna

Treści kształcenia: Nowoczesne podejście do zagadnień genetyki drożdży. Informatyczne metody badawcze: baza danych SGD i Genolevures. Szczegółowe omówienie genomów drożdży należących do klasy Hemiascomycetes. Analiza porównawcza genomów: ewolucja, częstotliwość występowania genów, funkcjonalna klasyfikacja genów. Opis laboratoryjnych metod analizy genomów drożdży : różnicowanie i identyfikacja szczepów.

Literatura: 1. Genomy, PWN, Warszawa 2001 2. Genomic Exploration of the Hemiascomycetous Yeast, FEMS Letters 487, 2000 3. Internetowe bazy: SGD, Genolevures, NCBI, PDB. 4. Artykuły naukowe zawierające nowe informacje dotyczące genomów drożdży. 5. Materials of International Conferences on Yeast Genetic and Molecular Biology

Metody oceny: sprawozdanie i/lub pisemny egzamin

Uwagi: