ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IBS20075o11
Rok / Semestr: 2011/2012 zimowy
Nazwa: Mosty i wiadukty
Kierunek: Budownictwo
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 2
Punkty ECTS: 5
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 30 / 0
Prowadzący: dr hab. inż. Andrzej Surowiecki
Język: polski


Efekty kształcenia: Student zna problemy projektowania, budowy i naprawy różnych typów mostów, wiaduktów jak również układów odwadniających mosty. Absolwent jest w stanie rozwiązywać problemy technologii budowy, badania i doboru materiałów używanych do budowy i remontu mostów.

Kompetencje: Po ukończeniu kursu, student ma możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach inżynierii drogowej, w szczególności w sektorze prywatnym i przedsięwzięciach państwowych, w organach administracji dróg i biurach projektowych.

Wymagania wstępne: Matematyka, fizyka

Treści kształcenia: Mosty, wiadukty, estakady, przepusty. Materiały budowlane w inżynierii mostowej. Podstawowe kierunki projektowania i estetycznego kształtowania mostów. Klasyfikacja obciążenia mostów. Małe mosty i przepusty. Mosty autostradowe i kolejowe. Konstrukcje mostów. Podpory i przyczółki. Wymiarowanie konstrukcji mostowych. Szczegóły konstrukcji mostów.

Literatura: J. Biliszczuk 2005. Mosty podwieszone - projektowanie i realizacja. Wyd. Warszawa Arkady; K. Furtak 1999. Mosty zespolone. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa - Kraków; K. Furtak 1999. Wprowadzenie do projektowania mostów. Zakł. Graf. Pol. Krak. Kraków; K. Furtak, B. Wrana 2007. Mosty zintegrowane. Warszawa WKiŁ; A. Jarominiak 1997. Mosty podwieszone. Dol. Oficyna Wydawnicza. Rzesz. Rzeszów; A. Jarominiak 1998. Podpory mostów. Zagadnienia wybrane. Warszawa WKiŁ; J. Karlikowski, A. Madaj, W. Wołowicki 2007. Mostowe konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Warszawa WKiŁ; A. Madaj, W. Wołowicki 2002. Mosty betonowe. Warszawa WKiŁ; A. Madaj, W. Wołowicki 2007. Budowa i utrzymanie mostów. Warszawa WKiŁ; A. Ryżyński. 1999. Mosty stalowe. PWN Warszawa - Poznań; H. Zobel, Alkhafaji Thakaa. 2006. Mosty drewniane. WKiŁ Warszawa

Metody oceny: egzamin pisemny i ustny, projekt - przynajmniej 75%.

Uwagi: