ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: NTSS10161f11
Rok / Semestr: 2011/2012 zimowy
Nazwa: Technologia konserw i przetworów z owoców i warzyw
Kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 5
Punkty ECTS: 5
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 30 / 0
Prowadzący: prof. dr hab. Jan Oszmiański
Język: polski


Efekty kształcenia: Student po ukończeniu kursu zna wymagania dotyczące surowców, materiałów pomocniczych, parametrów procesu technologicznego oraz oceny jakości i warunków przechowywania konserw i przetworów z owoców i warzyw.

Kompetencje: Student potrafi zaplanować i zorganizować technologię produkcji wybranych przetworów i konserw z owoców i warzyw jak: mało przetworzone produkty, przeciery, marynaty, i konserwy owocowe, warzywne, warzywno-mięsne i przetwory dla dzieci. Umie określić zapotrzebowanie i dobrać odpowiednie surowce i maszyny konieczne do zrealizowania technologii przetwarzania owoców i warzyw.

Wymagania wstępne: biochemia, mikrobiologia ogólna i żywności, ogólna technologia żywności

Treści kształcenia: Charakterystyka i przydatność surowca do produkcji konserw i przetworów z owoców i warzyw. Przebieg procesu technologicznego produkcji przecierów, marynat, konserw owocowych, warzywnych, warzywno-mięsnych oraz przetworów dla dzieci. Metody i urządzenia do utrwalania konserw i przetworów z owoców i warzyw. Ocena jakości i przechowywanie konserw i przetworów z owoców i warzyw.

Literatura: 1. Wybrane zagadnienia z przetwórstwa owoców i warzyw, Zadernowski R., Oszmiański J., Wyd. ART Olsztyn 1994; 2. Przetwórstwo owoców i warzyw, cz. 1, 2, Jarczyk A., Berdowski J., B., WSiP 1997,1999; 3. Postolski J., Gruda Z. – Zamrażanie żywności. WNT, W-wa, 1985; 4. Pijanowski E., Mrożewski S., Horubała A., Jarczyk A.: Technologia produktów owocowych i warzywnych. PWRiL, W-wa, 1973; 5. Maszynopis materiałów wykładowych.

Metody oceny: Zaliczone ćwiczenia, egzamin pisemny, minimalny zasób wiedzy do zaliczenia 60%.

Uwagi: