ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: BHS10012f11
Rok / Semestr: 2011/2012 zimowy
Nazwa: RELIGIOZNAWSTWO
Kierunek: Zootechnika
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 1
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 0 / 0
Prowadzący: dr Ewa Pustelnik
Język: polski


Efekty kształcenia: Uzyskanie ogólnej wiedzy na temat religii i religijności. Zainteresowanie religijną różnorodnością świata na podstawie informacji o wierzeniach, kultach oraz organizacji życia religijnego wybranych ruchów wyznaniowych w oparciu o empiryczne badania religioznawcze.

Kompetencje: Kształtowanie postaw życzliwego zainteresowania i tolerancji dla tradycji religijnych w świecie, przełamywanie wrogości i uprzedzeń w stosunku do obcych religii i kultur.

Wymagania wstępne: Przygotowanie w zakresie nauk humanistycznych na poziomie szkoły średniej.

Treści kształcenia: Podstawowe pojęcia, rozwój i dorobek badawczy religioznawstwa. Badania nad pradziejami religii oraz religiami ludów pierwotnych. Najstarsze religie pisma. Monoteizm – religie abrahamiczne. Religie Azji i ich specyfika. Współczesne procesy religiotwórcze.

Literatura: Bronk A.: Podstawy nauk o religii, Lublin 2003, TN KUL Religie w świecie współczesnym. Zarys problematyki religiologicznej, praca zbiorowa, Lublin 2001, TN KUL Religie Wschodu i Zachodu, Wybór tekstów, Warszawa 1991, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Metody oceny: Pisemne zaliczenie wykładów Minimalny zasób wiedzy do zaliczenia – 60%

Uwagi: