ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IWS20033o11
Rok / Semestr: 2011/2012 letni
Nazwa: Sanitacja wsi
Kierunek: Inżynieria i Gospodarka Wodna
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 1
Punkty ECTS: 5
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 30 / 0
Prowadzący: dr inż. Katarzyna Pawęska
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza Zna i rozumie podstawowe uwarunkowania zużycia wody i produkcji ścieków na terenach wiejskich; zna podstawowe rozwiązania stosowane w celu oczyszczania małych ilości ścieków; rozumie podstawowe procesy biochemiczne zachodzące w złożu oraz ich wpływ na poziomy redukcji; rozumie wytyczne związane z wyborem metody oczyszczania ścieków w miejscu ich powstania. Umiejętności Potrafi zidentyfikować problem z zakresu oczyszczania małych ilości ścieków na terenach bez centralnej kanalizacji; dobiera rozwiązania z uwzględnieniem dopuszczalnych warunków lokalizacyjnych, wielkości urządzeń, poziomów redukcji, rodzaju odbiornika; potrafi opracować ogólne wytyczne dotyczące gospodarki wodno-ściekowej dla wybranego wariantu; proponuje podstawowe sposoby i urządzenia umożliwiające bezpieczne wprowadzenie ścieków oczyszczonych do środowiska.

Kompetencje: Rozumie skutki wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do środowiska oraz ma świadomość potrzeby ich oczyszczania;

Wymagania wstępne: wodociągi i kanalizacje.

Treści kształcenia: Charakterystyka stanu gospodarki ściekowej w Polsce i na świecie. Stosowane rozwiązania oczyszczania małych ilości ścieków; metody obliczeniowe (dobór rozwiązań w wybranych wariantach). Procesy biochemiczne zachodzące na złożach. Poziomy redukcji zanieczyszczeń. Gospodarka wodami opadowymi na terenach wiejskich; proponowane rozwiązania oczyszczania wód opadowych. Odbiorniki ścieków, bezpieczne wprowadzanie ścieków oczyszczonych do środowiska. Blokowe oczyszczalnie ścieków. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Literatura: 1. Heidrich Z. i inni – „Sanitacja wsi” W-wa 2008, Wyd. Seidel-Przywecki; 2. Pawęska K., Kuczewski K. – „Skuteczność oczyszczania ścieków bytowych w oczyszczalniach roślinno-glebowych” Wrocław 2008, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego; 3. Obarska-Pempkowiak H. i inni „Hydrofitowe oczyszczanie wód i ścieków” PWN 2010; 4. Błażejewski R. „Kanalizacja wsi” PZiTS 2003; 5. Kalenik M. „Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków”, SGGW, Warszawa 2009; 6. Kalenik M. „Niekonwencjonalne systemy kanalizacji” SGGW, Warszawa 2007; 8. Heidrich Z., Witkowski A. „Urządzenia do oczyszczania ścieków, Seidel-Przywecki” Warszawa 2005.

Metody oceny: zaliczenie trzech projektów, 3 kolokwia, egzamin pisemny.

Uwagi: