ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IPN10109o10
Rok / Semestr: 2010/2011 zimowy
Nazwa: Samorząd terytorialny
Kierunek: Gospodarka Przestrzenna
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 3
Punkty ECTS: 4
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 20 / 10 / 0
Prowadzący: prof. Zbigniew Przybyła
Język: polski


Efekty kształcenia: Student posiada umiejętność rozumienia prawnych i ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Kompetencje: Pozytywne zaliczenie przedmiotu umożliwia rozumienia kompetencji samorządu terytorialnego.

Wymagania wstępne: brak

Treści kształcenia: Ustrój państwowy i samorządowy Polski. Struktury władzy terenowej w innych państwach świata. Funkcje organów administracji publicznej. Samorząd terytorialny w Polsce. Podstawowe zadania gminy, w tym w zakresie zaspokajania potrzeb zbiorowych mieszkańców. Sejmiki samorządowe. Zadania powiatów i samorządów województw. Gospodarka lokalna – podstawowe zadania, ograniczenia, rozwój, źródła finansowania. Strategie rozwoju lokalnego. Podstawy gospodarki komunalnej. Gospodarka finansowa i budżet gmin.

Literatura: Jędrzejewski L. Gospodarka finansowa samorządy terytorialnego w Polsce. Branta 2007. Red. Strzelecki Z. Gospodarka regionalna i lokalna. PWN 2008; Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K. Gospodarka samorządu terytorialnego. PWN 2007.

Metody oceny: obowiązkowe zaliczenie ćwiczeń obejmujące sprawdzian wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktyczne oraz egzamin

Uwagi: