ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: BHS10059f11
Rok / Semestr: 2011/2012 zimowy
Nazwa: PODSTAWY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM
Kierunek: Zootechnika
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 7
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 0 / 30
Prowadzący: dr inż. Jan Spiak
Język: polski


Efekty kształcenia: Student w czasie kursu nabywa wiedzę teoretyczną z zakresu metod zarządzania przedsiębiorstwem oraz korzyści i ograniczeń ich praktycznego stosowania. Poznaje szczegółowo: analizę otoczenia zewnętrznego i zasobów przedsiębiorstwa, role i umiejętności pracy menedżerskiej, a także spełniane przez nich funkcje zarządzania: planowania i podejmowania decyzji, organizowania, kierowania ludźmi, kontrolowania. Student poznaje techniki decyzyjne i możliwości ich wykorzystania oraz metody analizy ekonomicznej przydatne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa.

Kompetencje: Ukończenie kursu umożliwia podejmowanie działalności gospodarczej na własny rachunek oraz odbywania stażu na stanowiskach menedżerów liniowych w firmach.

Wymagania wstępne: Makroekonomia, mikroekonomia

Treści kształcenia: Metody zarządzania, makro i mikro - otoczenie przedsiębiorstwa, formy organizacyjno – prawne prowadzenia działalności gospodarczej, budowa wewnętrzna, zasoby, procesy wytwórcze, typy struktur organizacyjnych, funkcje zarządzania: planowanie, organizowanie, kierowanie ludźmi, kontrolowanie, rozwiązywanie konfliktów, przedsiębiorstwo w procesie globalizacji.

Literatura: Sudoł S.: Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania. Wyd. Dom organizatora, Toruń 2002 Piasecki B. red. naukowy: Ekonomika i zarządzanie małą firmą. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, Łódź 2001 Szymanowski W., Szczawiński M.: Elementy nauki o przedsiębiorstwie. Wyd. SGGW, Warszawa 2002

Metody oceny: Zaliczenie wykładów Minimalny zasób wiedzy do zaliczenia 60 %

Uwagi: