ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IPS10065o11
Rok / Semestr: 2011/2012 letni
Nazwa: Budownictwo
Kierunek: Gospodarka Przestrzenna
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 4
Punkty ECTS: 4
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 15 / 0
Prowadzący: prof. dr hab. inż. Wojciech Skowroński
Język: polski


Efekty kształcenia: Poznanie i rozumienie normatywów technicznych, ustrojów konstrukcyjnych budynków i budowli; technicznych wymagań wznoszenia budynków i budowli.

Kompetencje:

Wymagania wstępne:

Treści kształcenia: Wprowadzenie. Oddziaływanie obiektów budowlanych z otaczającą przestrzenią. Normy i warunki techniczne. Współczesne obiekty architektoniczne różnych typów – sakralne, budynki użyteczności publicznej o różnym przeznaczeniu, budynki usług komercyjnych, centra rozrywki i sportu. Podstawy wiedzy o budownictwie. Typizacja i koordynacja wymiarowa w budownictwie. Zagadnienia projektowania i konstruowania obiektów budowlanych w różnej skali i o różnym przeznaczeniu. Ustroje budowlane. Technologie ogólnobudowlane. Podstawy budownictwa tradycyjnego. Charakterystyczne dla danego typu budynków i budowli wymagania terenowe, przestrzenne, funkcjonalne i estetyczne. Zagadnienia materiałoznawstwa występujące w projektowaniu budynków i budowli. Podziemne i nadziemne części budowli. Elementy budynków przejmujące obciążenia użytkowe. Elementy konstrukcyjne budynków tradycyjnych. Zagadnienia bezpieczeństwa konstrukcji. Typy i formy zabudowy mieszkaniowej. Budynki mieszkalne wielokondygnacyjne. Stropodachy. Przekrycia obiektów o dużej rozpiętości. Elementy elewacyjne i dachowe. Uwzględnianie otoczenia w projektowaniu i konstruowaniu obiektów budowlanych. Repetytorium.

Literatura: Skowroński W. i inni: Ilustrowany leksykon architektoniczno-budowlany, Arkady, Warszawa 2008 (in Polish); Neufert E.: Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady, Warszawa 2007 (in Polish); Miśniakiewicz E., Skowroński W.: Rysunek techniczny budowlany, Arkady, Warszawa 2009 (in Polish); Budownictwo ogólne, Praca zbiorowa – Tom 1 - 4, Arkady, Warszawa 2007 – 2010 (in Polish); Mielczarek Z.: Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym, Arkady, Warszawa 2001 (in Polish).

Metody oceny:

Uwagi: