ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: ROSS20106f11
Rok / Semestr: 2011/2012 letni
Nazwa: Agrofitocenologia
Kierunek: Ogrodnictwo
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 3
Punkty ECTS: 0
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 30 / 0
Prowadzący: prof. dr hab. Danuta Parylak
Język: polski


Efekty kształcenia: Student rozpoznaje (na polach uprawnych) zbiorowiska roślinne oraz podstawowe gatunki tworzące agrocenozę (rośliny uprawne, chwasty). Poznaje zależności istniejące pomiędzy głównymi komponentami agrofitocenoz a warunkami siedliskowymi, a także możliwości regulowania składu agrocenoz.

Kompetencje: Zaliczenie przedmiotu umożliwia rozpoznanie roślin uprawnych i chwastów w różnych stadiach rozwojowych, samodzielne wykonywanie i zapis zdjęć fitosocjologicznych, posługiwanie się fitoindykacją.

Wymagania wstępne: botanika, podstawy produkcji roślinnej

Treści kształcenia: Charakterystyka agroekosystemu, warunki siedliskowe a zachowanie się chwastów i roślin uprawnych, konkurencja i allelopatia oraz jej praktyczne wykorzystanie, biologiczne i ekologiczne podstawy zwalczania chwastów, przyczyny i dynamika zmian agrofitocenoz.

Literatura: Aldrich R.J. Ekologia chwastów w roślinach uprawnych. Opole, 1997 Markow M.: Agrofitocenologia. PWR i L, Warszawa, 1978 Skrzypczak G., Blecharczyk A., Swędrzyński A.: Podręczny atlas chwastów. Medix Plus, Poznań 2001. Tischler W.: Agroekologia. PWRiL, Warszawa, 1971

Metody oceny: obowiązkowe zaliczenie ćwiczeń, egzamin pisemny, minimalny zasób wiedzy do zaliczenia - 50 %

Uwagi: