ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: RSSS20204f12
Rok / Semestr: 2012/2013 zimowy
Nazwa: Samooczyszczanie wód podziemnych
Kierunek: Ochrona Środowiska
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 2
Punkty ECTS: 3
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 30 / 50
Prowadzący: Dr inż. Ireneusz Kajewski
Język: polski


Efekty kształcenia: Student poznaje zagadnienia związane z procesami migracji zanieczyszczeń w glebie i w wodach podziemnych, zna i rozumie parametry liczbowe charakteryzujące te procesy. Umie dokonać prognozy migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych w nieskomplikowanych przypadkach.

Kompetencje: Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne w zakresie migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych.

Wymagania wstępne: Geologia z geomorfologią, hydrologia i gospodarowanie wodą, chemia środowiska, gleboznawstwo, ochrona wód podziemnych

Treści kształcenia: Fizyczne, chemiczne oraz biologiczne właściwości środowiska glebowo-gruntowego i strefy saturacji. Zjawiska i procesy migracji zanieczyszczeń w strefie aeracji i w wodach podziemnych: adwekcja, dyfuzja i dyspersja, sorpcja i opóźnienie, degradacja zanieczyszczeń. Matematyczny opis transportu zanieczyszczeń w glebie i w wodach podziemnych. Analityczne rozwiązania różniczkowego równania transportu i ich zastosowanie w prognozowaniu migracji zanieczyszczeń.

Literatura: Macioszczyk A. (red): 2004. Podstawy hydrogeologii stosowanej. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa. Macioszczyk A., Dobrzyński D.: 2007. Hydrogeochemia strefy aktywnej wymiany wód podziemnych. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa. Kowalski J.: 2007. Hydrogeologia z podstawami geologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Metody oceny: Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie oceny indywidualnych ćwiczeń kameralnych.

Uwagi: