ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: ROSS20118f12
Rok / Semestr: 2012/2013 zimowy
Nazwa: Nawierzchnie trawiaste
Kierunek: Ogrodnictwo
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 2
Punkty ECTS: 3
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 15 / 0
Prowadzący: dr hab. Karol Wolski, prof. UP
Język: polski / angielski


Efekty kształcenia: Student posiada wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne umożliwiające rozpoznanie powszechnie występujących na nawierzchniach trawiastych gatunków traw. Zna zasady zakładania, pielęgnacji i użytkowania terenów zadarnionych. Potrafi przeprowadzić ocenę cech użytkowych trawników.

Kompetencje: Ukończenie kursu umożliwia przeprowadzanie badań diagnostycznych nawierzchni trawiastych oraz projektowanie technologii ich użytkowania.

Wymagania wstępne: Botanika, Łąkarstwo, Fizjologia roślin, Chemia rolnicza

Treści kształcenia: Rola traw w życiu człowieka. Przyrodnicze i gospodarcze znaczenie nawierzchni trawiastych. Podział gospodarczy traw. Cechy użytkowe traw gazonowych. Podział i rodzaje trawników. Pratotechnika nawierzchni trawiastych. Możliwości wykorzystania traw w różnych warunkach siedliskowych. Pozarolnicze znaczenie traw w kształtowaniu krajobrazu oraz ochronie środowiska.

Literatura: 1.Frey L. 2002. Polska księga traw. PAN Kraków. 2.Grynia M. 1995. Łąkarstwo. Wyd. AR Poznań. 3.Grzegorczyk S i in. 1998. Zbiorowiska trawiaste. Wydawnictwo ART, Olsztyn. 4.Falkowski M. 1982. Trawy polskie. PWRiL, Warszawa. 5.Moraczewski R. 1986. Łąkarstwo. PWN, Warszawa. 6.Rutkowska B, Pawluśkiewicz M. 1996. Trawniki, PWRiL Warszawa. 7.Rutkowska B., Hampel A. 1986.Trawniki, PWRiL Warszawa.

Metody oceny: Zaliczenie z ćwiczeń, minimalny zasób wiedzy do zaliczenia 60%, egzamin ustny.

Uwagi: