ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IGS10187f11
Rok / Semestr: 2011/2012 zimowy
Nazwa: Podstawy zarządzania nieruchomościami
Kierunek: Geodezja i Kartografia
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 7
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 24 / 12 / 0
Prowadzący: dr Alina Kulczyk-Dynowska
Język: polski


Efekty kształcenia: Student po ukończeniu kursu zna prawa i obowiązki zarządcy nieruchomościami, procedury w zarządzaniu nieruchomościami.

Kompetencje: Przygotowanie do prowadzenia działalności w zawodach związanych z gospodarką nieruchomościami

Wymagania wstępne: przedmiot poprzedzający: rynek nieruchomości

Treści kształcenia: Definicja zarządcy nieruchomości oraz działalności zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami. Nadawanie uprawnień zawodowych oraz uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres czynności zawodowych zarządcy nieruchomości. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez zarządcę nieruchomości. Odpowiedzialność zawodowa, cywilna i karna zarządcy nieruchomości. Istota i cele zarządzania nieruchomościami. Współczesne koncepcje zarządzania nieruchomościami. Uczestnicy procesu zarządzania nieruchomościami Umowa o zarządzanie nieruchomością. Przejmowanie nieruchomości do zarządzania: zakres przejęcia nieruchomości; protokół przejęcia nieruchomości; cele właściciela wobec nieruchomości jako wytyczne działań zarządcy nieruchomości; cele strategiczne i analiza uwarunkowań. Procedury zarządzania operacyjnego: zawieranie umów — najmu i dzierżawy, o dostawę mediów, na świadczenie usług przez podmioty zewnętrzne; obsługa rachunkowo-księgowa; czynności administrowania nieruchomością; regulaminy rozliczeń mediów, funkcjonowania nieruchomości, porządku domowego; sporządzanie raportów.

Literatura: - Kucharska-Stasiak E. (red.) Zarządzanie nieruchomościami, Instytut Nieruchomości Valor,Łódź 2000,
- Kucharska-Stasiak E. (red.) Nieruchomość w gospodarce rynkowej, PWN Warszawa 2006,
- Żróbek R. (red.) Gospodarka i zarządzanie zas9obami nieruchomości, wydawnictwo UWM Olsztyn 2005.


Metody oceny: egzamin pisemny i ustny - minimalny zasób wiedzy potrzebny do zaliczenia – 60%

Uwagi: