ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IBN10135o11
Rok / Semestr: 2011/2012 letni
Nazwa: Geodezja
Kierunek: Budownictwo
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 2
Punkty ECTS: 3
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 10 / 10 / 0
Prowadzący: dr inż. Mirosław Kaczałek
Język: polski


Efekty kształcenia: Student w czasie kursu nabywa wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu prac geodezyjnych wykonywanych w budownictwie, rachunku współrzędnych, wyznaczaniu odległości, pola powierzchni i azymutów. Potrafi odczytać i wykorzystać treść mapy zasadniczej do studiów i projektów inżynieryjno-budowlanych. W szczególności nabywa umiejętność posługiwania się instrumentami geodezyjnymi: niwelatorem, teodolitem i dalmierzem. Potrafi określić różnicę wysokości, rzędne punktów projektowanych oraz kąty poziome i pionowe.

Kompetencje: Ukończenie kursu umożliwia wykorzystywanie materiałów geodezyjnych w realizacji projektów budowlanych oraz obliczeń i podstawowych geodezyjnych technik pomiarowych do określania długości, kątów, różnic wysokości i powierzchni.

Wymagania wstępne: matematyka

Treści kształcenia: Zadania geodezji, powierzchnie i układy odniesienia, mapa zasadnicza, skale map, osnowy geodezyjne, stabilizacja punktów geodezyjnych, tyczenie i pomiar odcinków prostych, wyznaczanie różnic wysokości, obsługa niwelatorów, teodolitów i dalmierzy, pomiar różnic wysokości i kątów, wyznaczanie wysokości punktów, projekty i pomiary realizacyjne, wykorzystanie techniki satelitarnej GPS, pomiary inwentaryzacyjne i powykonawcze, rachunek współrzędnych, określanie azymutu, wyznaczanie powierzchni i objętości obiektów.

Literatura: Przewłocki S.:„Geodezja dla kierunków niegeodezyjnych”, Wyd. PWN, Warszawa 2002; Kosiński W.:„Geodezja”, Wyd. SGGW, Warszawa 1999; Rogowski J., Wołłodko Z.:„Geodezja. Podręcznik dla studentów akademii rolniczych\\\\\\\", PWRiL, Warszawa 1984; Odlanicki-Poczobutt M.:„Geodezja. Podręcznik dla studiów inżynieryjno-budowlanych”, PPWK, Warszawa 2001; Kamela Cz., Lipiński M.:„Geodezja”, tom I, PPWK, Warszawa 1985; Wysocki J. „Geodezja z fotogrametrią”, Wyd. SGGW, Warszawa 1999.

Metody oceny: zaliczenie ćwiczeń i sprawdzianów w semestrze, egzamin ustny po 2 semestrze; minimalny zasób wiedzy do zaliczenia: 60%

Uwagi: