ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IBN20182f11
Rok / Semestr: 2011/2012 letni
Nazwa: Badania nawierzchni i podłoża
Kierunek: Budownictwo
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 3
Punkty ECTS: 4
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 20 / 20 / 0
Prowadzący: dr hab. inż. Krzysztof Parylak, prof. nadzw.
Język: polski


Efekty kształcenia: Student po ukończeniu kursy powinien znać podstawowe rodzaje badań potrzebnych do realizacji zadań inwestycyjnych w drogownictwie. Znaczenie badań poznawczych i kontrolnych w jakości realizowanej inwestycji. Znać sposoby prowadzenia badań i podstawowe parametry decydujące o warunkach pracy konstrukcji. Gruntów i podłoża gruntowego, materiałów kamiennych, i mieszanek mineralno-spoiwowych (z udziałem spoiw cementowych lub bitumicznych) do warstw podbudowy drogowej i warstwy ścieralnej; badań kontrolnych prawidłowości wbudowania materiałów i kompozytów drogowych oraz kontroli spełnienia standardów technicznych nawierzchni drogowej, zgodnie z wymogami ustaw i specyfikacji branżowych. Student powinien umieć wykonać podstawowe badania w zakresie oceny właściwości podłoża i warstw konstrukcyjnych dróg. Umieć ocenić parametry techniczne podawane przez inne laboratoria. Wiedzieć jakimi metodami; określać poszczególne parametry do projektowania i kontroli jakości podłoża i nawierzchni drogowych, a także do realizacji zadań w zakresie utrzymania i remontu dróg.

Kompetencje:

Wymagania wstępne:

Treści kształcenia:

Literatura: 1) Rola. S., Badania materiałów i nawierzchni drogowych, WKiŁ Warszawa 1979. 2) Lambe T., Whitman R., Mechanika gruntów, Arkady, Warszawa 1978. 3) T. Przychodzień, Roboty ziemne w zimie, Warszawa, Arkady 1981 4) Wiłun Z., Zarys Geotechniki, WKiŁ Warszawa 1987. 5) Piłat J., Radziszewski P., Nawierzchnie asfaltowe. Wydawn. Komunikacji i Łączności, Warszawa 2004 i 2007. 6) Kalabińska M., Piłat J., Radziszewski P., Technologia materiałów i nawierzchni drogowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003. 7) Stypułkowski B. i inni, Zagadnienia utrzymania i modernizacji dróg i ulic. Wydawn. Komunikacji i Łączności, Warszawa 2000. 8) Błażejowski K., Styk S., Technologia warstw asfaltowych. Poradnik. WKiŁ, Warszawa 2004. 9) Furtak K., Śliwiński J., Materiały budowlane w mostownictwie. WKiŁ, Warszawa 2004. 10) Zestaw norm dotyczących badań: gruntów, sporządzania dokumentacji geotechnicznych, badań kontroli zagęszczenia gruntów i podłoży drogowych, stabilizowanego podłoża gruntowego, kruszyw naturalnych i łamanych, spoiw mineralnych, betonów drogowych, betonowych prefabrykatów drogowych, asfaltów i mas bitumicznych, badań nawierzchni drogowych podatnych, półsztywnych i sztywnych, specyfikacje techniczne drogowe (ST-D).

Metody oceny:

Uwagi: