ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IAN10160o12
Rok / Semestr: 2012/2013 letni
Nazwa: Budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu
Kierunek: Architektura Krajobrazu
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 6
Punkty ECTS: 3
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 9 / 9 / 0
Prowadzący: dr inż. Monika Ziemiańska
Język: polski


Efekty kształcenia: Student po ukończeniu kursu posiądzie wiedzę na temat budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu z wykorzystaniem środków technicznych i materiałowych. Kurs przygotuje studenta do oceny prawidłowości wykonywanych prac związanych z realizacją (budową i pielęgnacją) obiektów architektury krajobrazu.

Kompetencje:

Wymagania wstępne: Przedmioty poprzedzające: Szata roślinna, Budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu I.

Treści kształcenia: Zapoznanie studentów z zadaniami związanymi z budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu zarówno w aspektach projektowych jak i wykonawczych z wykorzystaniem dostępnych środków technicznych i materiałowych. Przegląd maszyn i urządzeń stosowanych w budowie obiektów architektury krajobrazu – ich eksploatacja. Podstawowe narzędzia stosowane do prac pielęgnacyjnych. Operaty pielęgnacyjne m.in. projekty gospodarki drzewostanem. Książka ogrodu. Pielęgnowanie szaty roślinnej i wód otwartych. Budowa, kształtowanie, ochrona i zabezpieczenie terenów zieleni miejskiej, zagrożenia, środki prawne i organizacyjne. Nadzory inwestorskie nad realizowanymi pracami przy budowie i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu. Pielęgnowanie form ogrodowych. Pielęgnowanie drzew (diagnostyka uszkodzeń korony, pnia, zapobieganie uszkodzeniom w obrębie korzeni i pnia). Cięcia drzew i krzewów. Wiązania elastyczne, głowienie drzew, usuwanie jemioły oraz specjalistyczne dokumentacje dendrologiczne. Ochrona roślin przed chorobami i występowaniem niepożądanych zwierząt im szkodzących. Podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami. Przegląd szkodników spotykanych na terenach zielni, choroby roślin a niedobory nawozowe - diagnostyka. Podstawy prawne stosowania środków ochrony roślin, używanie, konfekcjonowanie i obrót środkami ochrony roślin. Skutki nieprawidłowych działań. Zwalczanie chwastów, zapobieganie ujemnym wpływom na wzrost i rozwój szaty roślinnej. Konserwacja nawierzchni dróg, obiektów architektury ogrodowej, obiektów i urządzeń wodnych. Systemy nawadniające i odwadniające w architekturze krajobrazu. Przegląd nowoczesnych rozwiązań stosowanych w budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu.

Literatura: - Kosmala M. Materiały do ćwiczeń z urządzania terenów zieleni. Roboty Ziemne. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1985 - Haber Z., Urbański P. Kształtowanie terenów zieleni z elementami ekologii. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu. Poznań 2005 (wydanie II) - Gadomska E., Gadomski K. Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni. (cz. I,II,III) Hortpress 2005,2007. - Pokorski J., Siwiec A., Kształtowanie terenów zieleni. PWSZ, Warszawa 1985 - Brzywczy Kunińska Z., Wiwatowski L. Budowa i konserwacja terenów zieleni. PWSZ Warszawa - Bartosiewicz Z., Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni PWSZ Warszawa. - Hellwig Z. Byliny w parku i ogrodzie. Wydawnictwo: PWRiL, Warszawa 1970 - Białobok S. Życie drzew w skażonym środowisku. Warszawa – Poznań. - Skup A. Pielęgnacja i ochrona drzew. Prudnik 1995 (zaktualizowane w 2006) - Łukasiewicz A. Rośliny okrywowe dla zieleni miejskiej. Wydawnictwo Naukowe. Poznań 1981. - Alex L. Shigo. A new tree biology. Durham USA, 2002 - M. Forrest. Landscape trees and shrubs. Selection, use and management. Wallingfort, 2006. - M. Siewniak, D. Kusche. Baum pflege heute. Berlin 1994. - Alex L. Shigo. Modern arboriculture. a system approach to the care of trees and their associates. Durham USA, 2003

Metody oceny: zaliczenie ćwiczeń, egzamin

Uwagi: kontynuacja kursu: Budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu I z semestru 5.