ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: RESS10074o12
Rok / Semestr: 2012/2013 zimowy
Nazwa: Podstawy zarządzania
Kierunek: Ekonomia
Typ studiów: I st. - licencjackie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 1
Punkty ECTS: 5
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 15 / 0
Prowadzący: dr hab. Maria Golinowska prof. nadzw. UP
Język: polski


Efekty kształcenia: WIEDZA: Student po ukończeniu kursu posiada ogólną wiedzę o różnych rodzajach struktur i podmiotów gospodarczych oraz ich istotnych elementów. Ma ogólną wiedzę o relacjach między strukturami i podmiotami gospodarczymi w skali kraju, zna rodzaje więzi ekonomicznych, zna metody, narzędzia i technikę pozyskiwania danych, zna i rozumie koncepcje różnych metod zarządzania organizacjami. UMIEJĘTNOŚCI: Student potrafi interpretować zjawiska ekonomiczne, prawidłowo posługuje się normatywami i systemami, potrafi ocenić efektywność zarządzania oraz instrumenty stosowane w zarządzaniu. Potrafi wyciągnąć wnioski wynikające z ewolucji struktur w organizacji.

Kompetencje: KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Posiada kompetencje do pogłębiania zdobytej wiedzy, potrafi pracować w grupie oraz ponosić odpowiedzialność za pracę własną jak i zespołu, potrafi komunikować się z otoczeniem, zna etykę zawodową ekonomisty.

Wymagania wstępne:

Treści kształcenia: Ewaluacja zarządzania, funkcja zarządzania i kryteria oceny efektywności działań, struktury organizacyjne, projektowanie i doskonalenie struktur organizacyjnych, style kierowania, organizacja pracy własnej, kontrola jako funkcja zarządzania, technologia informacyjna, wspomagające decyzje w zarządzaniu. Na ćwiczeniach: Analiza majątku firmy, projektowanie struktur organizacyjnych praz opracowanie projektu – historia firmy – przekonaj, że znajomość przeszłości pozwala na lepsze zrozumienie aktualnych powiązań organizacyjnych i obecnych kierunków badań.

Literatura: R.W. Gryffin. Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa. 2009. Robins S. P., De Cenzo D.A. Podstawy zarządzania. Wyd. PWN, Warszawa. 2002. Praca zbiorowa pod red. M. Przybyły. Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy meneżerskiej. Wyd. AE we Wrocławiu. 2001. Stoner J.A.F., Wankel Ch. Kierowanie. PWN, Warszawa 1998. Praca zbiorowa pod red. A. Koźmińskiego, W. Piotrowskiego, A. Chrostowskiego. Zarządzanie (Teoria i praktyka). PWN, Warszawa 2000. Czermiński A. i inni. Zarządzanie organizacjami. Wyd. Dom organizatora. Toruń 2002. Drucker P.F.. Praktyka zarządzania. Wyd. Nowoczesność AE w Krakowie, Czytelnik 1995. Fudaliński J., Kwieciński M. Podstawy zarządzania. Wyd. Antylia Kraków, 2006.

Metody oceny: Wiedza: Egzamin pisemny Umiejętności: Ocena projektu „Przeszłość pozwala na lepsze zrozumienie aktualnych powiazań organizacyjnych i zarządzania”. Kompetencje społeczne: Ocena poprawności doboru informacji, poszanowanie do praw autorskich i prawidłowa interpretacja w odniesieniu do ochrony środowiska

Uwagi: