ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: RESN10077f12
Rok / Semestr: 2012/2013 zimowy
Nazwa: Spółdzielczość wiejska
Kierunek: Ekonomia
Typ studiów: I st. - licencjackie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 7
Punkty ECTS: 0
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 6 / 6 / 0
Prowadzący: dr inż. Danuta Gonet
Język: polski


Efekty kształcenia: Student potrafi omówić, odmienne niż w krajach UE, uwarunkowania rozwojowe polskiej wsi i rolnictwa. Umie wyjaśnić jakie znaczenie ekonomiczne ma praca zespołowa rolników. Zapoznaje się, jako przyszły menedżer, ze specyfiką i systemem zarządzania przedsiębiorstwem spółdzielczym, ze współczesnymi kierunkami rozwoju spółdzielni oraz z nowoczesnymi źródłami ich finansowania.

Kompetencje: Student potrafi zarządzać przedsiębiorstwem spółdzielczym oraz prowadzić rachunkowość finansową swojego gospodarstwa.

Wymagania wstępne: Mikro- i makroekonomia, prawo

Treści kształcenia: Cechy szczególne produkcji rolnej. Grupa jako firma – planowanie i organizowanie. Rola lidera w grupie. Instytucje wspierające organizowanie się grup producenckich. Rola grup producenckich i marketingowych w kreowaniu i realizacji polityki rolnej. Grupy producenckie w krajach UE. Charakterystyka spółdzielczości w Polsce.

Literatura: Zalecana literatura: 1) Brodziński M.M.: Spółdzielczość obsługująca wieś i rolnictwo w okresie przekształceń ustrojowych. Warszawa 2005. 2) Brzozowski B.: Podstawy gospodarki spółdzielczej. Wybrane zagadnienia. Wyd. Uniwersytetu Rolniczego, Kraków 2008.

Metody oceny: Zaliczenie; minimalny zasób wiedzy do zaliczenia - 60%

Uwagi: