ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IBS20075o12
Rok / Semestr: 2012/2013 zimowy
Nazwa: Mosty i wiadukty
Kierunek: Budownictwo
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 2
Punkty ECTS: 5
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 30 / 0
Prowadzący: dr inż. Arkadiusz Dróżdż
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza: Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań związanych z budową obiektów mostowych; ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu projektowania i budowy mostów i wiaduktów. Ma podstawowe rozeznanie wśród dostępnego na rynku oprogramowania komputerowego przeznaczonego do projektowania mostów; zna najważniejsze parametry charakteryzujące poszczególne kategorie podłoża gruntowego; posiada wiedzę na temat metod wzmacniania konstrukcji; zna podstawowe klasy obciążeń; orientuje się w warunkach technicznych jakie powinny spełniać drogowe i kolejowe obiekty mostowe w poszczególnych klasach; ma wiedzę na temat metod projektowania i budowy mostów drogowych i kolejowych; Umiejętności: Potrafi zaproponować prawidłowe rozwiązania techniczne dla planowanych (nowoprojektowanych) inwestycji oraz ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych i geometrycznych dla obiektów mostowych; potrafi obsługiwać specjalistyczne oprogramowanie przeznaczone do projektowania w budownictwie komunikacyjnym w zakresie konstrukcji mostów i wiaduktów; umie na podstawie rozpoznania geotechnicznego zastosować odpowiednią metodę posadowienia obiektu; potrafi zaprojektować warstwy konstrukcyjne jezdni na obiekcie w zależności od kategorii ruchu; umie rozwiązać problem odwodnienia; potrafi; potrafi koordynować pracę projektanta branży mostowej z pozostałymi branżystami. Kompetencje społeczne (podstawy): Rozumie konieczność zapewnienia ochrony interesów osób trzecich w trakcie procesu inwestycyjnego; ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Rozumie ekonomiczne znaczenie budowy mostów dla gospodarki i społeczeństwa.

Kompetencje:

Wymagania wstępne: Matematyka, fizyka.

Treści kształcenia: Student po ukończeniu kursu jest przygotowany do projektowania, budowy i utrzymania (w tym również – wyposażenie, odwodnienie i ochrona środowiska) drogowych i kolejowych obiektów mostowych z uwzględnieniem technik komputerowych. W zakresie mostów i wiaduktów student otrzymuje informacje zawierające: szczegółową klasyfikację obiektów, opis ich elementów geometrycznych, syntetyczną ocenę wpływu różnych rozwiązań i sposobów organizacji ruchu na jego bezpieczeństwo. Absolwent jest zapoznany: z podstawowymi rozwiązaniami rożnych typów konstrukcji (wykonanych w kraju i za granicą), z warunkami oceny i wyboru wariantów obiektu mostowego; z zasadami organizacji ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej w obszarze mostów i wiaduktów.

Literatura: 1) Biliszczuk J.; Mosty podwieszone–projektowanie i realizacja, Wyd. Arkady Warszawa 2005 2) Furtak K.; Mosty zespolone, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa-Kraków 1999 3) Furtak K.; Wprowadzenie do projektowania mostów, Zakł. Graf. Pol. Krak., Kraków 1999 4) Furtak K., Wrana B.; Mosty zintegrowane, WKiŁ Warszawa 2007 5) Jarominiak A.; Mosty podwieszone. Oficyna Wydawnicza Pol. Rzesz., Rzeszów 1997 6) Jarominiak A.; Podpory mostów. Wybrane zagadnienia, WKiŁ Warszawa 1988 7) Karlikowski J., Madaj A., Wołowicki W.; Mostowe konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. WKiŁ Warszawa 2007 8) Madaj A., Wołowicki W.; Mosty betonowe, WKiŁ, Warszawa 2002 9) Madaj A., Wołowicki W.; Budowa i utrzymanie mostów, WKiŁ, Warszawa 2007 10) Ryżyński A. i inni; Mosty stalowe, PWN Warszawa-Poznań 1989 11) Zobel H., Thakaa Alkhafaji; Mosty drewniane, WKiŁ Warszawa 2006

Metody oceny: Zaliczenie jednego projektu, egzamin ustny.

Uwagi: