ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: ICSS10025o12
Rok / Semestr: 2012/2013 letni
Nazwa: Nauki o materiałach
Kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 4
Punkty ECTS: 6
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 45 / 0
Prowadzący: dr inż. Hanna Marszałek
Język: polski


Efekty kształcenia: Student po ukończeniu kursu zna podstawowe materiały inżynierskie i ich właściwości, potrafi je odpowiednio zastosować, umie zbadać wybrane cechy tworzywa oraz modyfikować je w aspekcie bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowników.

Kompetencje: Ukończenie przedmiotu umożliwia pracę w laboratorium materiałoznawstwa a także identyfikację rodzaju materiałów i wyrobów oraz ich stanu technicznego w zastosowaniach technicznych.

Wymagania wstępne: matematyka, fizyka, mechanika i wytrzymałość materiałów

Treści kształcenia: Materia i jej składniki. Materiały techniczne – porównanie struktury, właściwości oraz zastosowań. Metody badania i zasady doboru materiałów. Warunki pracy oraz mechanizmy zużycia i dekohezji materiałów inżynierskich. Metale żelazne i nieżelazne oraz ich stopy. Materiały spiekane i ceramiczne. Szkła. Materiały polimerowe, kompozytowe i funkcjonalne. Spoiwa budowlane. Kruszywa budowlane. Zastosowania materiałów inżynierskich w budowie i eksploatacji maszyn oraz w budownictwie i mechatronice.

Literatura: Ashby M.F., Jones D.R.H. 1995. Materiały inżynierskie, cz.1, 2. WNT Warszawa; Dobrzyński L., A. 1998. Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach, WNT; Burakowski T., Wierzchoń T. 1995. Inżynieria powierzchni metali, WNT Warszawa; Szymański E., Kołakowski J.: „Materiałoznawstwo z technologią betonu”, skrypt Politechniki Warszawskiej lub Białostockiej; Stefańczyk B.: „Budownictwo Ogólne” t. 1. „Materiały i wyroby budowlane” Arkady 2005; Żenczykowski W.: „Budownictwo ogólne” t.I. „Materiały i wyroby budowlane”, Arkady, wiele wydań; miesięcznik „Materiały budowlane” Sigma NOT

Metody oceny: obowiązkowe zaliczenie ćwiczeń, egzamin pisemny i ustny, minimalny zasób wiedzy do zaliczenia: 60%

Uwagi: