ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IISS10216o12
Rok / Semestr: 2012/2013 letni
Nazwa: Podstawy wykorzystania energii odnawialnej
Kierunek: Inżynieria Środowiska
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 6
Punkty ECTS: 3
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 30 / 0
Prowadzący: prof. dr hab. inż. Stanisław Czaban
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza Zna trendy rozwoju energetyki zawodowej, zagrożenia cywilizacyjne wynikające z niedostatku energii; zna zagrożenia środowiskowe związane z produkcją energii; ma wiedzę o podstawach produkcji energii ze źródeł odnawialnych i postępie technicznym związanym z produkcją energii odnawialnej. Umiejętności Potrafi docenić znaczenie energii w rozwoju cywilizacji i ocenić krajowe uwarunkowania rozwoju energii ze źródeł odnawialnych; potrafi oszacować zapotrzebowanie budynku na energię, proponuje możliwość produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Kompetencje: Wykazuje zrozumienie dla zagrożeń środowiskowych związanych z produkcją energii.

Wymagania wstępne: meteorologia i hydrologia, chemia, prawo.

Treści kształcenia: Wprowadzenie. Paliwa naturalne, zasoby, prognozy zużycia. Trendy rozwoju energetyki zawodowej. Charakterystyka oddziaływania na środowisko. Obiegi chłodzące. Emisja gazów cieplarnianych. Odnawialne źródła energii w planach działania: świat, UE i Polska. Energia wody i warunki wykorzystania. Energia wiatru i warunki wykorzystania. Energia geotermalna i warunki wykorzystania. Energia promieniowania słonecznego i warunki wykorzystania. Pompy ciepła. Ogniwa fotowoltaniczne. Biomasa. Biogaz. Ogniwa paliwowe. Oszczędzanie energii. Wodór jako paliwo XXI wieku.

Literatura: 1. Cieśliński J., Mikielewicz J. Niekonwencjonalne źródła energii. PG, 1996. 2. Lewandowski W. Proekologiczne źródła energii. WNT, 2007. 3. Johansson A. Czysta technologia- środowisko, technika, przyszłość. WNT 1997. 4. Strony WWW. 5. Materiały UE. 6. Materiały KAPE. 7. System informacji prawnej LEX.

Metody oceny: zaliczenie projektu, 2 kolokwia, egzamin pisemny. Zaliczenie ćwiczeń na podstawie przedstawionego projektu i odpowiedzi (projekt konsultowany jest na bieżąco podczas ćwiczeń).

Uwagi: