ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: ROSS10055o12
Rok / Semestr: 2012/2013 zimowy
Nazwa: Nasiennictwo ogrodnicze
Kierunek: Ogrodnictwo
Typ studiów: I st. - licencjackie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 5
Punkty ECTS: 3
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 30 / 0
Prowadzący: Dr Józef Strugała
Język: polski


Efekty kształcenia: Student posiada wiedzę z zakresu wytwarzania materiału siewnego, kontroli wytwarzania (ocena polowa plantacji nasiennej i ocena laboratoryjna wytworzonej partii nasion) i obrotu materiałem siewnym oraz zna przepisy prawa i dokumenty związane z tą działalnością gospodarczą.

Kompetencje: Pozytywne zaliczenie przedmiotu umożliwia podjęcie pracy w gospodarstwach nasiennych, w firmach nasiennych oraz w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Wymagania wstępne: Genetyka, Hodowla roślin

Treści kształcenia: Historia i rola postępu biologicznego w produkcji rolniczej. Różnice i podobieństwa w wytwarzaniu, ocenie polowej, ocenie laboratoryjnej oraz obrocie wytworzonym materiałem siewnym u odmian ustalonych w porównaniu z odmianami mieszańcowymi. Ustawa o nasiennictwie, rozporządzenia do ustawy oraz załączniki do rozporządzeń.

Literatura: K. W. Duczmal 1993. Nasiennictwo ogrodnicze. Wyd. AR Poznań; K. W. Duczmal, H. Tucholska 2000, Nasiennictwo. Wyd. AR Poznań; M. Rochalska, A. Orzeszko-Rywka 2004. Przewodnik do ćwiczeń z nasiennictwa. Wyd. SGGW Warszawa; B. Michalik, W. Weinera 2004. Wybrane zagadnienia z nasiennictwa roślin ogrodniczych. Wyd. AR Kraków.

Metody oceny: zaliczenie ćwiczeń i przedmiotu po 5 semestrze

Uwagi: