ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: ROSS10072o12
Rok / Semestr: 2012/2013 zimowy
Nazwa: Seminarium inżynierskie
Kierunek: Ogrodnictwo
Typ studiów: I st. - licencjackie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 7
Punkty ECTS: 4
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 0 / 60 / 0
Prowadzący: dr hab. Anita Biesiada prof. nadzw. UP
Język: polski / angielski


Efekty kształcenia: W ramach seminarium student nabywa wiedzę jak pisać pracę dyplomową w części teoretycznej i projektowej. Student nabywa też umiejętność prezentowania wyników w formie wykładu.

Kompetencje: Seminarium ma pomóc w pomyślnym zdaniu egzaminu inżynierskiego dającego uprawnienia do samodzielnej pracy w jednostkach zajmujących się produkcją ogrodniczą.

Wymagania wstępne: Warzywnictwo, Sadownictwo, Kwiaciarstwo, Rośliny lecznicze i przyprawowe, Nawożenie roślin ogrodniczych.

Treści kształcenia: Wprowadzenie i omówienie zasad przygotowania pracy dyplomowej, schemat pracy, podział na rozdziały, wykorzystane metody. Sposób podejścia do wiedzy naukowej związanej z tematem i jej wielokierunkowe nakreślenie. Cel i metodyka tworzenia przeglądu literatury, charakterystyka metod badawczych, form prezentowania wyników.

Literatura: Weiner J. 2003. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN Warszawa; Pułło A. 2000. Prace magisterskie i licencjacie, wskazówki dla studentów. PWN Warszawa; i artykuły naukowe związane z tematem pracy dyplomowej.

Metody oceny: zaliczenie

Uwagi: