ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: RIPS10019f12
Rok / Semestr: 2012/2013 letni
Nazwa: Rekultywacja terenów zdegradowanych
Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 4
Punkty ECTS: 3
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 30 / 0
Prowadzący: Prof. dr hab. Anna Karczewska
Język: polski / angielski


Efekty kształcenia: Student nabywa wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności umożliwiające rozpoznanie przyczyn degradacji środowiska glebowego. Zna zasady i metody rekultywacji oraz zagospodarowania terenów zdegradowanych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górniczych i przemysłowych.

Kompetencje: Student potrafi samodzielne ocenić stanu degradacji środowiska oraz określić potrzebę rekultywacji. Umie także dokonać wyboru optymalnego kierunku zagospodarowania terenów zdegradowanych i potrafi zaprojektować założenia dla procesu rekultywacji technicznej i biologicznej.

Wymagania wstępne: Podstawy gleboznawstwa, nawożenia i ogólnej uprawy roślin

Treści kształcenia: Formy degradacji gleb. Erozja wodna i wietrzna. Ocena stanu zanieczyszczenia gleb. Wybór kierunku zagospodarowania i metod rekultywacji obiektów zdegradowanych Przykładowy przebieg rekultywacji i zagospodarowania zwałowisk odpadów przemysłowych oraz wyrobisk górniczych.

Literatura: A. Karczewska: Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych. Wyd UP we Wrocławiu, 2008

Metody oceny: Obowiązkowe zaliczenie ćwiczeń, egzamin pisemny; zasób wiedzy do zaliczenia: 60%.

Uwagi: