ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: ROSS20106o12
Rok / Semestr: 2012/2013 letni
Nazwa: Agrofitocenologia
Kierunek: Ogrodnictwo
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 1
Punkty ECTS: 5
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 30 / 0
Prowadzący: prof. dr hab. Danuta Parylak, dr inż. Janina Zawieja
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza: -Zna kryteria klasyfikowania składu podstawowych zespołów roślinnych pól uprawnych. O2_W01, O2_W03, -Wyjaśnia przyczyny i kierunki zmian, jakie zachodzą w agrocenozach. O2_W01, O2_W03, -Zna skutki działalności rolniczej dla siedliska i fitocenozy pola uprawnego O2_W04 -Ma wiedzę z zakresu wykorzystania naturalnych mechanizmów w agrocenozie w produkcji roślinnej O2_W01, Umiejętności: -nabywa umiejętność oceny składu gatunkowego zbiorowisk roślinnych i potrafi rozpoznawać podstawowe komponenty agrofitocenozy, O2_U03 -potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu współzależności między nimi do regulowania składu agrofitocenoz z uwzględnieniem potrzeb produkcji i ochrony bioróżnorodności pól uprawnych O2_U01, O2_U03 -Potrafi diagnozować warunki siedliskowe na podstawie gatunków wskaźnikowych O2_U06

Kompetencje: Kompetencje społeczne: -Organizuje i prowadzi badania w zespole. O2-K05 -podejmuje decyzje w procesie kształtowania krajobrazu rolniczego, ochrony środowiska rolniczego i kształtowania produkcyjności roślin uprawnych. O2-K04 -Docenia konieczność samodoskonalenia i potrzebę dokształcania O2-K01;

Wymagania wstępne: Biologiczne podstawy rolnictwa (botanika, uprawa roli i roślin, mikrobiologia, fizjologia roślin, genetyka), podstawowe zagadnienia z ekologii

Treści kształcenia: Klasyfikacja roślinności segetalnej (ekologiczna, fitosocjologiczna i rolnicza). Agroekosystem na tle ekosystemów naturalnych. Główne zespoły roślinne agrofitocenozy. Czynniki wpływające na kształtowanie się agrofitocenoz (rozmnażanie, bank nasion, warunki siedliskowe, agrotechnika). Gatunki wskaźnikowe i fitoindykacja. Zależności między komponentami agrocenozy. Przyczyny i dynamika zmian agrofitocenoz.

Literatura: 1. Aldrich R.J. Ekologia chwastów w roślinach uprawnych. Opole, 1997 2. Falińska K. 1996. Osobnik, populacja, fitocenoza. PWN. 3. Fukarek F. 1965. Fitosocjologia. PWRiL. 4. Markow M. 1978. Agrofitocenologia. PWRiL, Warszawa, 5. Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa. 6. Prończuk, J., 1982 - Podstawy ekologii rolniczej. 7. Rabotnov T. A. 1985. Fitocenologia. Ekologia zbiorowisk roślinnych. PWN, Warszawa. 8. Scamoni A. 1967. Wstęp do fitosocjologii praktycznej. PWRiL. 9. Wysocki C., Sikorski P. 2002. Fitosocjologia stosowana. Wyd. SGGW

Metody oceny: W zakresie wiedzy: zaliczenie ćwiczeń i wykładów w formie pisemnej W zakresie umiejętności: ocena w pracy w terenie. Prace domowe w postaci projektów, prezentacja ppt, W zakresie kompetencji społecznych: praca indywidualna i w grupach, dyskusja na zajęciach

Uwagi: