ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: RESS10110f12
Rok / Semestr: 2012/2013 letni
Nazwa: SPÓŁDZIELCZOŚĆ WIEJSKA
Kierunek: Ekonomia
Typ studiów: I st. - licencjackie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 6
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 15 / 0
Prowadzący: dr inż. Danuta Gonet
Język: polski


Efekty kształcenia: Student potrafi omówić, odmienne niż w krajach UE, uwarunkowania rozwojowe polskiej wsi i rolnictwa. Umie wyjaśnić jakie znaczenie ekonomiczne ma praca zespołowa rolników. Zapoznaje się, jako przyszły menedżer, ze specyfiką i systemem zarządzania przedsiębiorstwem spółdzielczym, ze współczesnymi kierunkami rozwoju spółdzielni oraz z nowoczesnymi źródłami ich finansowania.

Kompetencje: Student potrafi zarządzać przedsiębiorstwem spółdzielczym oraz prowadzić rachunkowość finansową swojego gospodarstwa

Wymagania wstępne: Mikro- i makroekonomia, prawo

Treści kształcenia: Ekonomiczno-społeczna potrzeba rozwoju spółdzielczości. Rys historyczny idei spółdzielczej. Analiza istoty przedsiębiorstwa spółdzielczego. Formy prawno-organizacyjne podmiotów spółdzielczych. Ewolucja zasad spółdzielczych. Różne aspekty przynależności członków, więzi członkowskie. Baza członkowska jako warunek rozwoju spółdzielczości. Typy spółdzielni w zależności od etapu przetwórstwa a równowaga rynkowa. Rozwój dużych grup spółdzielczych i konsekwencje tych przekształceń. Opcje strategiczne przedsiębiorstw spółdzielczych w dobie globalizacji rynków. Nowoczesne źródła finansowania. Stanowisko państwa wobec podmiotów spółdzielczych w krajach UE i Polsce. Nowy paradygmat spółdzielczości.

Literatura: Literatura podstawowa: Mierzwa D.: Przedsiębiorstwo spółdzielcze – tradycja i współczesność. Wyd. UP, Wrocław 2010. Literatura uzupełniająca: Brzozowski B.: Podstawy gospodarki spółdzielczej. Wybrane zagadnienia. Wyd. Uniwersytetu Rolniczego, Kraków 2008.

Metody oceny: Zaliczenie; minimalny zasób wiedzy do zaliczenia - 60%

Uwagi: