ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: RSSN10234o12
Rok / Semestr: 2012/2013 zimowy
Nazwa: Przedmiot humanistyczny 1 - religioznawstwo
Kierunek: Ochrona Środowiska
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 3
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 18 / 0 / 0
Prowadzący: Dr Ewa Pustelnik
Język: polski


Efekty kształcenia: Podczas kursu studenci zdobywają podstawowa wiedzę na temat zjawiska religii i religijności. Poznają różnorodność religijną świata współczesnego, zasięg geograficzny i statystyczny zjawisk religijnych, uzyskują podstawowe informacje na temat wierzeń, kultów oraz organizacji życia religijnego wybranych ruchów wyznaniowych.

Kompetencje: Kształtowanie postaw życzliwego zainteresowania i tolerancji dla tradycji religijnych w świecie, a także kultur im towarzyszących, przełamywanie wrogości i uprzedzeń w stosunku do obcych religii.

Wymagania wstępne: _

Treści kształcenia: Podstawowe pojęcia, definicje i klasyfikacje religii, rozwój religioznawstwa, metody badawcze współczesnego religioznawstwa. Badania nad pradziejami religii oraz religiami ludów pierwotnych. Najstarsze religie pisma. Monoteizm – religie abrahamiczne. Specyfika religii azjatyckich. Współczesne procesy religiotwórcze.

Literatura: A. Bronk: Podstawy nauk o religii, Lublin 2003, TN KUL ; Religie świata. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1996, „Książka i Wiedza”; Religie w świecie współczesnym. Zarys problematyki religiologicznej, praca zbiorowa, Lublin 2001, TN KUL;

Metody oceny: Obowiązkowe zaliczenie wykładów pisemne lub ustne, minimalny zasób wiedzy do zaliczenia – 60%.

Uwagi: