ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IWS10067o12
Rok / Semestr: 2012/2013 letni
Nazwa: Język niemiecki 1
Kierunek: Inżynieria i Gospodarka Wodna
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 2
Punkty ECTS: 1
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 0 / 30 / 0
Prowadzący: mgr Jadwiga Bolechowska
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza: Znajomość wybranego, podstawowego słownictwa z życia codziennego, prostych zwrotów językowych, zgodnie z wymogami dla poziomu A1 (CEFR – Common European Framework of Reference, 2001 - Europejski System Opisów Kształcenia Językowego, Warszawa 2003). Umiejętności: SŁUCHANIE Student potrafi zrozumieć: • proste słowa i zdania związane z powitaniem, pożegnaniem, czynnościami dnia codziennego, • pytania i polecenia adresowane do niego w sposób uważny i powolny, • informację zawartą w jasnym i krótkim komunikacie. CZYTANIE Student umie poprawnie przeczytać na głos krótkie i proste teksty oraz rozumie: • ogólną treść prostych materiałów informacyjnych, • krótki, prosty opis, zwłaszcza, gdy towarzyszą mu materiały wizualne, • krótkie i proste polecenia pisemne. MÓWIENIE Student potrafi: • przedstawić się, • przeliterować swoje imię i nazwisko, • podać dane osobowe, • zapytać o dane osobowe rozmówcy, • opisać siebie i własną rodzinę, • opisać swój dzień. PISANIE Student potrafi napisać: • krótką notatkę o sobie, krótkiego e-maila, • pocztówkę z wakacji, • gdzie mieszka i czym się zajmuje, • co robi, lubi i jak odpoczywa.

Kompetencje: Student potrafi nawiązać podstawowe kontakty towarzyskie używając prostych zwrotów grzecznościowych.

Wymagania wstępne:

Treści kształcenia:

Literatura: 1.Daniela Niebisch, Sylvette Penning- Himstra, Franz Specht, Monika Bovermann, Monika Reinmann, Schritte international 1, 2, 3, 4 Max Hueber Verlag 2006 2.Hermann Funk, Christiane Kuhn, Silke Demme, Studio D 1, 2, Cornelsen Verlag Berlin 2005 3.Anni Fischer-Mitziviris, Sylvia Jahnke-Papanikolau, Ausblick 1, 2; Max Hueber Verlag 2008 4.Martin Müller, Paul Rusch, Theo Scherling, Lukas Wertenschlag, Optimal 1, 2, Langenscheidt Verlag 2005 5.Hartmut Aufderstrasse, Heiko Bock, Mechthild Gerdes, Jutta Müller, Helmut Müller, Themen neu 1, Max Hueber Verlag 2002 6.Renate Luscher, Übungsgrammatik für Anfänger, Verlag für Deutsch 2009 7.Maria Christina Berger, Maddalena Martini Generation E Deutschsprachige Landeskunde im europäischen Kontekst, Klett 2006 8.Barbara Gottstein-Schramm, Susanne Kalender, Franz Specht, Barbara Duckstein Schritte Übungsgrammatik Niveau A1-B1 Hueber Verlag 2010

Metody oceny: Zaliczenie na podstawie obecności i aktywności na zajęciach, ocen z prac domowych, kolokwiów, prezentacji. Egzamin końcowy sprawdzający rozumienie tekstu, struktury językowe i leksykę.

Uwagi: