ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: BIS10041f12
Rok / Semestr: 2012/2013 letni
Nazwa: NAUKA O KULTURZE
Kierunek: Bioinformatyka
Typ studiów: I st. - licencjackie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 2
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 0 / 0
Prowadzący: dr Ewa Pustelnik
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza: Student potrafi określić pole badań i dorobek dwóch dziedzin badających kulturę, antropologii oraz socjologii kultury, a także nauk pokrewnych. Rozumie znaczenie podstawowych pojęć kulturoznawczych, kierunki i metody badawcze. Rozwija zainteresowanie fenomenem ludzkiej specyfiki w świecie przyrody, umiejętnością tworzenia kultury. Poznaje naukowe interpretacje kulturowej różnorodności świata oraz przyczyn i skutków współczesnych procesów globalizacji kultury. Umiejętności: Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów. Zyskuje podstawowe umiejętności merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków

Kompetencje: Kompetencje społeczne (postawy): Rozwija świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy. Kształci postawę zainteresowania, szacunku i tolerancji dla innych kultur, zainteresowanie różnorodnością kulturową świata i współczesnymi zjawiskami globalnymi w kulturze. Uzyskuje i rozwija świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, a także świata. [BI_K01, BI_K06]

Wymagania wstępne: Humanistyka na poziomie egzaminu maturalnego

Treści kształcenia: Wprowadzenie do nauk o kulturze, pojęcie kultury, jej cechy. Geneza kultury, Powstanie cywilizacji pisma i państwa, badania nad współczesnymi kulturami pierwotnymi, antropologia społeczności chłopskich, badania socjologii nad kulturą wielkich struktur społecznych, główne problemy kultury współczesnej – kultura masowa, globalizacja kultury.

Literatura: Burszta Wojciech J.: Antropologia kultury, Warszawa 2008 Filipiak Marian: Socjologia kultury. Zarys zagadnień, Lublin 2003, Wyd. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej Nowicka Ewa: Świat człowieka – świat kultury. Systematyczny wykład problemów antropologii kulturowej, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2007 Turowski Jan: Socjologia wsi i rolnictwa, Lublin 1995, wyd. II

Metody oceny: Zaliczenie wykładu – sprawdzian pisemny

Uwagi: