ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IISS10450o12
Rok / Semestr: 2012/2013 zimowy
Nazwa: Język niemiecki 3
Kierunek: Inżynieria Środowiska
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 3
Punkty ECTS: 1
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 0 / 30 / 0
Prowadzący: Kierownik Studium JO
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza Znajomość słownictwa ogólnego i branżowego, zwrotów idiomatycznych - biegłość językowa wymagana na poziomie B2 (CEFR – Common European Framework of Reference, 2001 - Europejski System Opisów Kształcenia Językowego, Warszawa 2003). Umiejętności: SŁUCHANIE Student rozumie: • wypowiedzi i wykłady związane ze swoim środowiskiem i kierunkiem studiów, • filmy i nagrania dotyczące środowiska akademickiego i danej dziedziny nauki w zakresie wiedzy ogólnej, • informacje ogólne związane z danym kierunkiem studiów i specjalnością, CZYTANIE Student umie przeczytać ze zrozumieniem: • teksty o tematyce ogólnej i popularnonaukowej związane z własnymi zainteresowaniami i kierunkiem studiów, • publikacje dotyczące studiowanej dziedziny (pracy dyplomowej), • instrukcje dotyczące obsługi różnych maszyn i urządzeń wykorzystywanych w domu, laboratorium i potencjalnym środowisku pracy. MÓWIENIE Student umie: • porozumiewać się, brać udział w dyskusji, przedstawić swoje poglądy i zaprezentować tematy związane ze swoimi zainteresowaniami i kierunkiem studiów • przygotować i przedstawić ustną prezentację na temat związany ze swoim kierunkiem studiów, • parafrazować i omawiać przeczytane teksty i usłyszane wypowiedzi, • rozpoznawać najczęściej popełniane przez siebie błędy i kontrolować swoją wypowiedź. PISANIE Student potrafi • napisać list motywacyjny, CV, odpowiedź na ofertę pracy, reklamację, zaproszenie, podziękowanie, podanie, etc., • opisać wydarzenia i czynności, które miały lub będą miały miejsce w jego środowisku lub poza nim, • napisać sprawozdanie, streszczenie, esej, • przygotować pisemną prezentację na temat związany ze swoim kierunkiem studiów.

Kompetencje: Student potrafi integrować się ze społecznością międzynarodową posługującą się danym językiem.

Wymagania wstępne:

Treści kształcenia:

Literatura: Materiały dydaktyczne: dobór podręcznika i materiałów dostosowany do poziomu B2.

Metody oceny: zaliczenie na podstawie obecności i aktywności na zajęciach, ocen z prac domowych, kolokwiów, prezentacji. Egzamin końcowy sprawdzający rozumienie tekstu, struktury językowe i leksykę.

Uwagi: